FANDOM5-2
珊瑚諸島外海
珊瑚諸島外海海戰
The Coral Islands - Coral Islands Naval Battle
Mapmini 52
血量條:最低擊破限制4回
血量條回復:0/血量條重置:0
實行MO作戰。展開空母機動部隊,以重創在南方海域出沒的敵方機動部隊吧!
5-2 Map

通關獎勵

羅盤走向

條件
A B編隊內含剛好兩艘正規空母加上一艘輕空母 / 此編成外 25%
F未滿往B之條件 75%
B C隨機
G
F G隨機
I
G E編隊內含一輕空母與兩隻正規空母 / 內含二到三隻正規空母高機率 / 除此之外 20%
H未滿往E之條件 80%
I H編隊內含航巡 / 除此之外 20%
J未滿往H之條件 80%

簡介

A:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

CL He Class3

輕巡He級flagship
HP:57
He f

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

陣型:複縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
9.67% (3777/94/0)
Imgmini 1 32744591
4.17% (1617/52/0)
Imgmini 1 08653351
4.08% (1631/2/0)
Imgmini 1 83316415
4.07% (1584/44/0)
Imgmini 1 14526740
3.98% (1568/27/0)
Imgmini 1 20142555
3.98% (1567/28/0)
Imgmini 1 34683457
3.92% (1525/45/0)
Imgmini 1 92585163
3.89% (1557/0/0)
Imgmini 1 55358516
3.88% (1555/0/0)
Imgmini 1 65584158
3.86% (1528/18/0)
Imgmini 1 74840521
2.11% (837/9/0)
Imgmini 1 84946942
2.11% (822/23/0)
Imgmini 1 52262663
2.07% (811/19/0)
Imgmini 1 03521927
2.07% (820/9/0)
Imgmini 1 34330888
2.05% (796/24/0)
Imgmini 1 96383657
2.05% (797/22/0)
Imgmini 1 93171435
2.02% (789/21/0)
Imgmini 1 90328896
2.01% (789/17/0)
Imgmini 1 76743975
2.01% (788/18/0)
Imgmini 1 39624539
2.01% (788/17/0)
Imgmini 1 41941113
2.00% (800/0/0)
Imgmini 1 30866804
2.00% (790/9/0)
Imgmini 1 45415096
1.98% (774/20/0)
Imgmini 064 1
1.98% (792/0/0)
Imgmini 1 26191692
1.97% (769/21/0)
Imgmini 1 14709647
1.97% (767/23/0)
Imgmini 1 91663143
1.95% (782/0/0)
Imgmini 1 60343819
1.94% (775/0/0)
Imgmini 1 70453254
1.93% (752/20/0)
Imgmini 1 79832748
1.88% (754/0/0)
Imgmini 1 27371592
1.86% (723/23/0)
Imgmini 1 79742500
1.75% (702/0/0)
Imgmini 1 26
1.46% (586/0/0)
Imgmini 1 55445515
1.43% (574/0/0)
Imgmini 1 073
1.32% (507/20/0)
Imgmini 1 071
1.26% (482/19/3)
Imgmini 1 072
1.26% (482/20/1)
Imgmini 1 89983499
0.82% (330/0/0)
Imgmini 1 29643355
0.78% (314/0/0)
Imgmini 1 35283127
0.62% (222/23/5)
Imgmini 1 074
0.57% (198/26/4)
Imgmini 1 96360656
0.51% (187/10/7)
Imgmini 1 47862439
0.14% (58/0/0)
Logo 021
0.14% (58/0/0)
Imgmini 1 65217261
0.14% (55/0/0)
Imgmini 1 74999467
0.07% (0/25/4)
Imgmini 1 087
0.06% (0/23/3)
Imgmini 1 090
0.06% (0/22/3)
Imgmini 1 085
0.05% (0/14/6)
Imgmini 1 088
0.05% (0/16/4)
 

B:敵潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:24

CVL Nu Class2

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
7.66% (41/448/285)
Imgmini 1 090
7.17% (0/98/627)
Imgmini 1 96360656
6.99% (0/103/603)
Imgmini 1 088
6.95% (0/121/581)
Imgmini 1 087
6.87% (0/102/592)
Imgmini 1 085
6.83% (0/110/580)
Imgmini 1 74999467
6.18% (0/99/526)
Imgmini 1 35283127
5.33% (1/112/426)
Imgmini 1 074
5.09% (2/101/411)
Imgmini 1 073
4.95% (0/108/392)
Imgmini 1 072
3.73% (7/97/273)
Imgmini 1 071
3.40% (6/100/238)
Imgmini 1 32744591
2.81% (10/227/47)
Imgmini 1 14526740
2.43% (12/234/0)
Imgmini 1 83316415
2.16% (16/202/0)
Imgmini 1 34683457
2.05% (13/194/0)
Imgmini 1 20142555
1.27% (8/120/0)
Imgmini 1 96383657
1.20% (5/116/0)
Imgmini 1 76743975
1.18% (12/107/0)
Imgmini 1 14709647
1.18% (9/110/0)
Imgmini 1 70453254
1.18% (8/111/0)
Imgmini 1 65584158
1.17% (13/105/0)
Imgmini 1 52262663
1.15% (6/110/0)
Imgmini 1 26191692
1.12% (8/105/0)
Imgmini 1 27371592
1.09% (3/107/0)
Imgmini 1 45415096
1.08% (5/104/0)
Imgmini 1 90328896
1.07% (8/100/0)
Imgmini 1 93171435
1.06% (7/100/0)
Imgmini 1 84946942
1.06% (6/101/0)
Imgmini 1 34330888
1.04% (14/91/0)
Imgmini 1 39624539
0.83% (9/75/0)
Imgmini 1 74840521
0.82% (8/75/0)
Imgmini 1 30866804
0.36% (10/26/0)
Imgmini 1 03521927
0.35% (6/29/0)
Imgmini 1 92585163
0.18% (18/0/0)
Imgmini 1 08653351
0.18% (13/5/0)
Imgmini 1 55358516
0.17% (17/0/0)
Imgmini 1 60343819
0.12% (12/0/0)
Imgmini 1 41941113
0.10% (10/0/0)
Imgmini 1 79742500
0.10% (10/0/0)
Imgmini 1 91663143
0.09% (9/0/0)
Imgmini 1 26
0.07% (7/0/0)
Imgmini 064 1
0.07% (7/0/0)
Imgmini 1 55445515
0.07% (7/0/0)
Imgmini 1 29643355
0.05% (5/0/0)
Imgmini 1 79832748
0.02% (2/0/0)
Imgmini 1 89983499
0.02% (2/0/0)
Logo 021
0.01% (1/0/0)
 

C:敵任務部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL He Class3

輕巡He級flagship
HP:57
He f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ro Class2

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
10.24% (1730/66/3)
Imgmini 1 83316415
4.19% (702/34/0)
Imgmini 1 34683457
4.13% (692/34/0)
Imgmini 1 08653351
4.04% (701/9/0)
Imgmini 1 55358516
3.86% (677/0/0)
Imgmini 1 14526740
3.84% (643/31/0)
Imgmini 1 20142555
3.81% (639/30/0)
Imgmini 1 92585163
3.79% (666/0/0)
Imgmini 1 65584158
3.70% (627/22/0)
Imgmini 1 32744591
3.16% (526/29/0)
Imgmini 1 26191692
2.19% (360/24/0)
Imgmini 1 45415096
2.16% (352/27/0)
Imgmini 1 84946942
2.14% (346/29/0)
Imgmini 1 90328896
2.12% (350/22/0)
Imgmini 1 70453254
2.11% (346/24/0)
Imgmini 1 34330888
2.09% (341/26/0)
Imgmini 1 52262663
2.07% (343/21/0)
Imgmini 1 96383657
2.07% (350/13/0)
Imgmini 1 74840521
2.04% (340/18/0)
Imgmini 1 30866804
2.03% (338/18/0)
Imgmini 1 76743975
2.02% (338/17/0)
Imgmini 1 27371592
2.01% (334/19/0)
Imgmini 1 60343819
2.00% (351/0/0)
Imgmini 1 41941113
1.99% (350/0/0)
Imgmini 1 14709647
1.98% (329/19/0)
Imgmini 1 79832748
1.97% (346/0/0)
Imgmini 1 26
1.92% (337/0/0)
Imgmini 1 55445515
1.90% (334/0/0)
Imgmini 064 1
1.90% (333/0/0)
Imgmini 1 79742500
1.86% (327/0/0)
Imgmini 1 91663143
1.83% (321/0/0)
Imgmini 1 39624539
1.82% (310/9/0)
Imgmini 1 93171435
1.81% (307/10/0)
Imgmini 1 03521927
1.81% (304/13/0)
Imgmini 1 29643355
1.37% (241/0/0)
Imgmini 1 89983499
1.22% (215/0/0)
Imgmini 1 072
0.73% (112/17/0)
Imgmini 1 071
0.70% (106/16/1)
Imgmini 1 65217261
0.67% (117/0/0)
Imgmini 1 073
0.65% (101/13/1)
Imgmini 1 47862439
0.63% (111/0/0)
Logo 021
0.55% (97/0/0)
Imgmini 1 088
0.17% (0/26/3)
Imgmini 1 090
0.13% (0/21/2)
Imgmini 1 96360656
0.11% (0/15/5)
Imgmini 1 085
0.11% (0/18/2)
Imgmini 1 74999467
0.10% (0/17/1)
Imgmini 1 35283127
0.10% (0/15/2)
Imgmini 1 074
0.09% (0/15/0)
Imgmini 1 087
0.07% (0/13/0)
 

D:敵機動部隊本隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:92

Armored CV queen

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

Armored CV ghost

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

CL To Class2

輕巡To級elite
HP:55
To e

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:97

Southern War Demon card

南方棲戰鬼
HP:240
547 Southern War Demon
艦種為「戰鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰
活動初次登場時稱為「戰艦 南方棲戰」

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

BB Ta Class2

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:92

Armored CV queen

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

Armored CV ghost

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

CL To Class2

輕巡To級elite
HP:55
To e

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:97

Southern War Demon card

南方棲戰鬼
HP:240
547 Southern War Demon
艦種為「戰鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰
活動初次登場時稱為「戰艦 南方棲戰」

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

BB Ta Class2

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

陣型:單縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:75

Armored CV queen

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class2

空母Wo級elite
HP:88
Wo e

BB Ta Class3

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

 

掉落資訊

Imgmini 1 26
7.68% (2743/476/5)
Imgmini 1 55445515
7.16% (2574/429/2)
Logo 021
5.16% (1925/239/3)
Imgmini 1 89983499
4.49% (1633/244/9)
Imgmini 1 29643355
4.41% (1639/207/6)
Imgmini 1 65217261
4.38% (1598/233/6)
Imgmini 1 60343819
4.19% (1414/332/12)
Imgmini 064 1
4.18% (1412/339/5)
Imgmini 1 59826444
3.76% (1475/104/0)
Imgmini 1 79742500
2.34% (726/244/14)
Imgmini 1 20142555
2.33% (731/230/16)
Imgmini 1 47862439
2.28% (959/0/0)
Imgmini 1 65584158
2.26% (703/227/21)
Imgmini 1 34330888
2.21% (715/213/2)
Imgmini 1 41941113
2.17% (707/190/15)
Imgmini 1 08653351
2.15% (712/173/16)
Imgmini 1 92585163
2.12% (723/148/18)
Imgmini 1 39624539
2.12% (697/176/16)
Imgmini 1 79832748
2.10% (689/175/18)
Imgmini 1 55358516
2.08% (708/143/21)
Imgmini 1 91663143
2.05% (709/134/17)
Imgmini 1 46198374
2.03% (721/131/0)
Imgmini 1 73719753
2.01% (744/102/0)
Imgmini 1 81457585
2.01% (720/123/0)
Imgmini 1 31977210
2.00% (750/90/0)
Imgmini 1 04059633
1.79% (752/0/0)
Imgmini 1 96397039
1.78% (746/0/0)
Imgmini 1 23789822
1.70% (713/0/0)
Imgmini 1 99243021
1.69% (711/0/0)
Imgmini 1 17818908
1.69% (709/0/0)
Imgmini 1 88585924
1.68% (705/0/0)
Imgmini 1 21976681
1.68% (704/0/0)
Imgmini 1 19915736
1.54% (647/0/0)
Imgmini 1 133
1.30% (544/0/0)
Imgmini 1 17682065
1.27% (532/0/0)
Imgmini 1 16040576
1.22% (511/0/0)
Imgmini 1 134
0.58% (243/0/0)
Imgmini 1 72814112
0.56% (237/0/0)
Imgmini 1 84946942
0.33% (0/119/21)
Imgmini 1 09527671
0.33% (0/117/22)
Imgmini 1 96383657
0.30% (0/111/16)
Imgmini 1 93171435
0.19% (0/66/15)
Imgmini 1 04639603
0.16% (0/64/5)
Imgmini 1 70453254
0.15% (0/56/5)
Imgmini 1 73560532
0.13% (0/47/9)
Imgmini 1 83316415
0.04% (0/0/16)
Imgmini 1 83842360
0.03% (0/0/14)
Imgmini 1 30866804
0.03% (0/0/11)
Imgmini 1 52262663
0.02% (0/0/10)
Imgmini 1 74840521
0.02% (0/0/10)
Imgmini 1 76743975
0.02% (0/0/10)
Imgmini 1 14006933
0.02% (0/0/9)
Imgmini 1 01388524
0.02% (0/0/9)
Imgmini 1 03521927
0.02% (0/0/8)
Imgmini 1 32744591
0.02% (0/0/8)
Imgmini 1 27371592
0.01% (0/0/4)
 

E:獲取彈藥 20-75

F:敵潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class

潛水Ka級
HP:19
Ka n
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:24

CVL Nu Class2

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

SS Yo Class3

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
7.66% (41/448/285)
Imgmini 1 090
7.17% (0/98/627)
Imgmini 1 96360656
6.99% (0/103/603)
Imgmini 1 088
6.95% (0/121/581)
Imgmini 1 087
6.87% (0/102/592)
Imgmini 1 085
6.83% (0/110/580)
Imgmini 1 74999467
6.18% (0/99/526)
Imgmini 1 35283127
5.33% (1/112/426)
Imgmini 1 074
5.09% (2/101/411)
Imgmini 1 073
4.95% (0/108/392)
Imgmini 1 072
3.73% (7/97/273)
Imgmini 1 071
3.40% (6/100/238)
Imgmini 1 32744591
2.81% (10/227/47)
Imgmini 1 14526740
2.43% (12/234/0)
Imgmini 1 83316415
2.16% (16/202/0)
Imgmini 1 34683457
2.05% (13/194/0)
Imgmini 1 20142555
1.27% (8/120/0)
Imgmini 1 96383657
1.20% (5/116/0)
Imgmini 1 76743975
1.18% (12/107/0)
Imgmini 1 14709647
1.18% (9/110/0)
Imgmini 1 70453254
1.18% (8/111/0)
Imgmini 1 65584158
1.17% (13/105/0)
Imgmini 1 52262663
1.15% (6/110/0)
Imgmini 1 26191692
1.12% (8/105/0)
Imgmini 1 27371592
1.09% (3/107/0)
Imgmini 1 45415096
1.08% (5/104/0)
Imgmini 1 90328896
1.07% (8/100/0)
Imgmini 1 93171435
1.06% (7/100/0)
Imgmini 1 84946942
1.06% (6/101/0)
Imgmini 1 34330888
1.04% (14/91/0)
Imgmini 1 39624539
0.83% (9/75/0)
Imgmini 1 74840521
0.82% (8/75/0)
Imgmini 1 30866804
0.36% (10/26/0)
Imgmini 1 03521927
0.35% (6/29/0)
Imgmini 1 92585163
0.18% (18/0/0)
Imgmini 1 08653351
0.18% (13/5/0)
Imgmini 1 55358516
0.17% (17/0/0)
Imgmini 1 60343819
0.12% (12/0/0)
Imgmini 1 41941113
0.10% (10/0/0)
Imgmini 1 79742500
0.10% (10/0/0)
Imgmini 1 91663143
0.09% (9/0/0)
Imgmini 1 26
0.07% (7/0/0)
Imgmini 064 1
0.07% (7/0/0)
Imgmini 1 55445515
0.07% (7/0/0)
Imgmini 1 29643355
0.05% (5/0/0)
Imgmini 1 79832748
0.02% (2/0/0)
Imgmini 1 89983499
0.02% (2/0/0)
Logo 021
0.01% (1/0/0)
 

G:敵水上打撃部隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

BB Ta Class3

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

陣型:單縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

BB Ru Class3

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3

輕巡He級flagship
HP:57
He f

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
9.60% (1503/132/2)
Imgmini 1 14526740
4.25% (656/68/0)
Imgmini 1 92585163
4.07% (693/0/0)
Imgmini 1 65584158
3.97% (628/49/0)
Imgmini 1 34683457
3.97% (615/62/0)
Imgmini 1 83316415
3.94% (599/73/0)
Imgmini 1 20142555
3.92% (627/41/0)
Imgmini 1 32744591
3.90% (604/59/1)
Imgmini 1 55358516
3.63% (618/0/0)
Imgmini 1 08653351
3.58% (607/3/0)
Imgmini 1 84946942
2.22% (347/31/0)
Imgmini 1 39624539
2.22% (344/34/0)
Imgmini 1 93171435
2.13% (322/41/0)
Imgmini 1 45415096
2.08% (329/25/0)
Imgmini 1 27371592
2.07% (326/27/0)
Imgmini 1 52262663
2.04% (317/31/0)
Imgmini 1 74840521
1.99% (318/22/0)
Imgmini 1 55445515
1.97% (336/0/0)
Imgmini 1 26191692
1.97% (297/38/0)
Imgmini 1 76743975
1.96% (317/17/0)
Imgmini 1 14709647
1.95% (302/30/0)
Imgmini 1 90328896
1.94% (296/35/0)
Imgmini 1 03521927
1.92% (307/21/0)
Imgmini 1 79832748
1.89% (322/0/0)
Imgmini 1 96383657
1.89% (295/27/0)
Imgmini 064 1
1.88% (321/0/0)
Imgmini 1 30866804
1.87% (293/25/0)
Imgmini 1 26
1.86% (317/0/0)
Imgmini 1 41941113
1.86% (317/0/0)
Imgmini 1 70453254
1.84% (279/34/0)
Imgmini 1 60343819
1.70% (289/0/0)
Imgmini 1 071
1.50% (211/43/2)
Imgmini 1 89983499
1.16% (197/0/0)
Imgmini 1 072
0.86% (110/31/5)
Imgmini 1 073
0.76% (93/32/5)
Imgmini 1 29643355
0.74% (126/0/0)
Imgmini 1 65217261
0.73% (124/0/0)
Imgmini 1 074
0.70% (88/29/2)
Logo 021
0.56% (96/0/0)
Imgmini 1 35283127
0.27% (0/44/2)
Imgmini 1 74999467
0.23% (0/32/8)
Imgmini 1 087
0.22% (0/34/4)
Imgmini 1 085
0.21% (0/30/5)
Imgmini 1 088
0.21% (0/31/4)
Imgmini 1 090
0.20% (0/32/2)
Imgmini 1 96360656
0.18% (0/27/3)
Imgmini 1 47862439
0.08% (14/0/0)
 

H:獲取鋁土 35-105

I:敵補給部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

AP Wa Class2

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e
艦種為補給艦

AP Wa Class2

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e
艦種為補給艦

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CL To Class2

輕巡To級elite
HP:55
To e

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

DD Ro Class3

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f

陣型:複縱
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

AP Wa Class2

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e
艦種為補給艦

AP Wa Class2

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e
艦種為補給艦

CL He Class3

輕巡He級flagship
HP:57
He f

CL To Class2

輕巡To級elite
HP:55
To e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:

AP Wa Class2

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e
艦種為補給艦

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

CT Chi Class2

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

DD Ni Class2

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
12.32% (16/1/0)
Imgmini 1 32744591
5.80% (8/0/0)
Imgmini 1 83316415
5.07% (7/0/0)
Imgmini 1 65584158
5.07% (6/1/0)
Imgmini 1 84946942
4.35% (6/0/0)
Imgmini 1 55358516
4.35% (6/0/0)
Imgmini 1 14526740
4.35% (5/1/0)
Imgmini 1 93171435
3.62% (5/0/0)
Imgmini 1 76743975
3.62% (5/0/0)
Imgmini 1 45415096
3.62% (5/0/0)
Imgmini 1 30866804
3.62% (5/0/0)
Imgmini 1 14709647
3.62% (4/1/0)
Imgmini 1 27371592
3.62% (4/1/0)
Imgmini 1 90328896
2.90% (4/0/0)
Imgmini 1 79832748
2.90% (4/0/0)
Imgmini 1 08653351
2.17% (3/0/0)
Imgmini 064 1
2.17% (3/0/0)
Imgmini 1 34683457
2.17% (2/1/0)
Imgmini 1 20142555
2.17% (2/1/0)
Imgmini 1 073
2.17% (2/0/1)
Imgmini 1 96383657
2.17% (2/1/0)
Imgmini 1 39624539
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 70453254
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 79742500
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 92585163
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 26191692
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 26
1.45% (2/0/0)
Imgmini 1 072
1.45% (1/1/0)
Imgmini 1 34330888
1.45% (1/1/0)
Imgmini 1 071
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 74840521
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 55445515
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 085
0.72% (0/1/0)
Imgmini 1 91663143
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 03521927
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 29643355
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 41941113
0.72% (1/0/0)
Imgmini 1 52262663
0.72% (1/0/0)
 

J:敵任務部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL He Class3

輕巡He級flagship
HP:57
He f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ro Class2

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e

陣型:輪形
戰鬥經驗值:380
敵方制空值:28

CV O Class3

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f

CL Ho Class3

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f

DD Ha Class3

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

DD Ha Class2

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e

 

掉落資訊

Imgmini 1 09527671
10.24% (1730/66/3)
Imgmini 1 83316415
4.19% (702/34/0)
Imgmini 1 34683457
4.13% (692/34/0)
Imgmini 1 08653351
4.04% (701/9/0)
Imgmini 1 55358516
3.86% (677/0/0)
Imgmini 1 14526740
3.84% (643/31/0)
Imgmini 1 20142555
3.81% (639/30/0)
Imgmini 1 92585163
3.79% (666/0/0)
Imgmini 1 65584158
3.70% (627/22/0)
Imgmini 1 32744591
3.16% (526/29/0)
Imgmini 1 26191692
2.19% (360/24/0)
Imgmini 1 45415096
2.16% (352/27/0)
Imgmini 1 84946942
2.14% (346/29/0)
Imgmini 1 90328896
2.12% (350/22/0)
Imgmini 1 70453254
2.11% (346/24/0)
Imgmini 1 34330888
2.09% (341/26/0)
Imgmini 1 52262663
2.07% (343/21/0)
Imgmini 1 96383657
2.07% (350/13/0)
Imgmini 1 74840521
2.04% (340/18/0)
Imgmini 1 30866804
2.03% (338/18/0)
Imgmini 1 76743975
2.02% (338/17/0)
Imgmini 1 27371592
2.01% (334/19/0)
Imgmini 1 60343819
2.00% (351/0/0)
Imgmini 1 41941113
1.99% (350/0/0)
Imgmini 1 14709647
1.98% (329/19/0)
Imgmini 1 79832748
1.97% (346/0/0)
Imgmini 1 26
1.92% (337/0/0)
Imgmini 1 55445515
1.90% (334/0/0)
Imgmini 064 1
1.90% (333/0/0)
Imgmini 1 79742500
1.86% (327/0/0)
Imgmini 1 91663143
1.83% (321/0/0)
Imgmini 1 39624539
1.82% (310/9/0)
Imgmini 1 93171435
1.81% (307/10/0)
Imgmini 1 03521927
1.81% (304/13/0)
Imgmini 1 29643355
1.37% (241/0/0)
Imgmini 1 89983499
1.22% (215/0/0)
Imgmini 1 072
0.73% (112/17/0)
Imgmini 1 071
0.70% (106/16/1)
Imgmini 1 65217261
0.67% (117/0/0)
Imgmini 1 073
0.65% (101/13/1)
Imgmini 1 47862439
0.63% (111/0/0)
Logo 021
0.55% (97/0/0)
Imgmini 1 088
0.17% (0/26/3)
Imgmini 1 090
0.13% (0/21/2)
Imgmini 1 96360656
0.11% (0/15/5)
Imgmini 1 085
0.11% (0/18/2)
Imgmini 1 74999467
0.10% (0/17/1)
Imgmini 1 35283127
0.10% (0/15/2)
Imgmini 1 074
0.09% (0/15/0)
Imgmini 1 087
0.07% (0/13/0)
 
Mapmini 52

Maplogo 5 南方海域

前地圖:南方海域入侵作戰

後地圖:第一次薩門海戰


區域地圖列表

南方海域入侵作戰

珊瑚諸島外海海戰

第一次薩門海戰

東京急行

第二次薩門海戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

5-2 Map
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。