FANDOM


Cấp độ của trang bị được hiển thị ngay bên cạnh tên của nó, bắt đầu ★+1 đến tối đa ★+10 (★+max). Trang bị có thể được nâng cấp thông qua Xưởng nâng cấp, và gia tăng thêm một vài chỉ số ẩn cho tàu mang nó, dựa trên loại trang bị, cũng như cấp của nó

EffectsSửa

http://akashi-list.me/ P/S: Có adblock thì tắt ở trang này đi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.