FANDOM


Radar được xem như 'Radar bề mặt' bởi luật đường

※Một số radar phòng không nhất được được xem như Radar bề mặt bởi luật đường vì chỉ số Icon LOS p2.

※Radar phải có ít nhất 5+ Icon LOS p2 LOS để.

Radar bề mặt cỡ nhỏ
Equipment028-1 Equipment029-1 Equipment088-1 Equipment240-1
Radar bề mặt cỡ lớn
Equipment031-1 Equipment141-1
Radar lưỡng dụng cỡ nhỏ
Equipment307-1 SG Radar (Initial Model) 315 Card
Radar lưỡng dụng cỡ lớn
Equipment089-1 Equipment032-1 Equipment124-1 Equipment278-1 Equipment279-1
Radar lưỡng dụng của thiết giáp hạm
Equipment142-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.