FANDOM


Tàu Sát thương Bonus Tàu Sát thương Bonus
Khu trục hạm (DD)
Cơ bản Đã mở ZZ Cơ bản Đã mở ZZ
Isokaze 
Arashi 
Hagikaze
1.75 2.0125 Kawakaze 1.45 1.6675

Lớp Mutsuki 
Tàu khác của lớp Kagerou 

Shigure 
Nenohi 
Samidare 
Shiratsuyu 
Naganami 
Yuugumo 
Hatsushimo
1.3 1.495

Khu truc hạm khác

1.15 1.3225
Tuần dương hạng nhẹ (CL)
Sendai
1.25
Tuần dương hạng nặng (CA)
Myoukou
1.25
Haguro
1.25
Thủy phi cơ mẫu hạm (AV)
Nisshin 1.75 2.275 Thủy phi cơ mẫu hạm khác (AV) 1.15 1.495
ZZ Bonus (Không áp dụng cho node S E3)
Khu truc hạm (DD)
1.15
Thủy phi cơ mẫu hạm (AV)
1.3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.