FANDOM


Số.513 Transport Ship Wa-Class
輸送ワ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

70

Icon Gun p2 Hỏa lực

0

Icon Armor p2 Giáp

10

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

1

Icon AA p2 Đối không

0

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

0

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

-Khóa- -
-Khóa- -
-Khóa- -
-Khóa- -
Wa 1

Số.526 Transport Ship Wa-Class Elite
輸送ワ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

80

Icon Gun p2 Hỏa lực

15

Icon Armor p2 Giáp

35

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

6

Icon AA p2 Đối không

0

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

0

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Single Cannon -
GreenGunDP 3inch Single AA Cannon -
GreenGunDP 3inch Single AA Cannon -
-Khóa- -
Wa 2

Số.558 Transport Ship Wa-Class Flagship
輸送ワ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

130

Icon Gun p2 Hỏa lực

55

Icon Armor p2 Giáp

65

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

10

Icon AA p2 Đối không

40

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

10

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon -
RedGunLight 5inch Single Cannon -
RedGunLight 5inch Single Cannon -
-Khóa- -
Wa 3

Giới thiệuSửa

  • Loại cơ bản không thể tấn công.
  • Có thể tìm thấy tại World 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3.
    • World 2-2, 2-3 là nơi dễ nhất để hoàn thành nhiệm vụ Transport Ship hàng ngày/tuần.
  • Loại kì hạm chỉ có thể tìm thấy ở node boss 5-4 từ bản cập nhật ngày 26/02/2014.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess