FANDOM


Tone

                            Thông tin

Tên đô đốc   :  Kankuro141

Level            :  99

Server          :  ??

Trinh Chiến : 5/8/2015

Hiện Trạng  : Hải cảng bé nghèo tài nguyên

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.