FANDOM

Phiên bản vào lúc 09:57, ngày 26 tháng 11 năm 2018 do Er y u r I (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:Er y u r I
Eryurimage

Forest

....   .... .   .  .... ....   ....      ....  .... ....   ....      .... .   .  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ...  
.   . .   . .  .  .     .   . .   .     . . . .   . .   . .   .     .     .   . .     .   . .     .     .   . .   .   .   
.   . .   . . .   .     .   . .   .     . . . .   . .   . .   .     .     .   . .     .   . .     .     .   . .   .   .   
.   . ..... ..    ....  .   . .   .     . . . ..... .   . .....     ....  .   .  ...  ..... .  .. ....  .   . .....   .   
.   . .   . . .   .     .   . .   .     . . . .   . .   . .   .     .     .   .     . .   . .   . .     .   . .   .   .   
.   . .   . .  .  .     .   . .   .     . . . .   . .   . .   .     .     .   .     . .   . .   . .     .   . .   .   .   
....  .   . .   . ..... ....  ....      . . . .   . ....  .   .     .     ....  ....  .   . ....  ..... .   . .   .  ...  

.   .  ...  .....  .... .....  .... .   .      .... .   . .....  .... .....  .... .   .     .   .  .... .....  ....  .... .....  ....     . . .  .... 
.   .   .     .   .   .   .   .     .   .     .     .   .   .   .   .   .   .     .   .     .  .  .   .     . .   . .       .   .         . . . .   . 
.   .   .     .   .   .   .   .     .   .     .     .   .   .   .   .   .   .     .   .     . .   .   .    .  .   . .       .   .         . . . .   . 
.....   .     .   .   .   .    ...  .   .     ....  .   .   .   .....   .    ...  .   .     ..    .....   .   .   . ....    .   ....      . . . ..... 
.   .   .     .   .   .   .       . .   .     .     .   .   .   .   .   .       . .   .     . .   .   .  .    .   . .       .   .         . . . .   . 
.   .   .     .   .   .   .       . .   .     .     .   .   .   .   .   .       . .   .     .  .  .   . .     .   . .       .   .         . . . .   . 
.   .  ...    .   ....    .   ....  ....      .     ....    .   .   .   .   ....  ....      .   . .   . ..... ....  .....   .   .....     ....  .   . 

.   .  .... ....  .   .      ....  ...       .... .   .  ...  ..... .   .  .... ....   ....      ....  ....  ....      ....  ....      ...  ....   .... 
.   . .   . .   . .   .     .   .   .       .     .   .   .       . .   . .   . .   . .   .     .   . .     .   .     .   . .   .       .   .   . .   . 
.   . .   . .   . .   .     .   .   .       .     .   .   .      .  .   . .   . .   . .   .     .   . .     .   .     .   . .   .       .   .   . .   . 
 . .  .   . ....  .   .     .   .   .        ...  .....   .     .   .   . .   . .   . .....     .....  ...  .....     .   . .   .       .   ....  .   . 
  .   .   . . .   .   .     .   .   .           . .   .   .    .    .   . .   . .   . .   .     .   .     . .   .     .   . .   .       .   . .   .   . 
  .   .   . .  .  .   .     .   .   .           . .   .   .   .     .   . .   . .   . .   .     .   .     . .   .     .   . .   .       .   .  .  .   . 
  .   ....  .   . ....      .   .  ...      ....  .   .  ...  ..... ....  .   . ....  .   .     .   . ....  .   .     .   . ....       ...  .   . ....  

 ....  .... .   .  ....      ....  ....      ....  ...  ..... .   .      ....      ....  ....  .... .   . 
.   . .     .  .  .   .     .     .   .     . . .   .       . .   .     .   .     .   . .   . . . . .   . 
.   . .     . .   .   .     .     .   .     . . .   .      .  .   .     .   .     .   . .   . . . . .   . 
.   . ....  ..    .   .     .  .. .....     . . .   .     .   .   .     .   .     .   . .   . . . . .   . 
.   . .     . .   .   .     .   . .   .     . . .   .    .    .   .     .   .     .   . .   . . . . .   . 
.   . .     .  .  .   .     .   . .   .     . . .   .   .     .   .     .   .     .   . .   . . . . .   . 
.   . ..... .   . ....      ....  .   .     . . .  ...  ..... ....      ....      .   . ....  . . . ....  

.....  ....  .... .   . .   .      ....  ....     .   .  ...   ....  .... .   .     ....   ....     . . .  .... 
  .   .   . .   . .  .  .   .     .   . .   .     .  .    .   .   . .   . .   .     .   . .         . . . .   . 
  .   .   . .   . . .   .   .     .   . .   .     . .     .   .   . .   . .   .     .   . .         . . . .   . 
  .   .   . .   . ..    .   .     .   . .   .     ..      .   .   . .   . .   .     .   . ....      . . . ..... 
  .   .   . .   . . .   .   .     .   . .   .     . .     .   .   . .   . .   .     .   . .         . . . .   . 
  .   .   . .   . .  .  .   .     .   . .   .     .  .    .   .   . .   . .   .     .   . .         . . . .   . 
  .   ....  ....  .   . ....      .   . ....      .   .  ...  .   . ....  ....      ....  .....     ....  .   . 

.   .  ....  ....  .... .....  ....     .....  .... .   .  .... .   .  ...       ....  ....     .   .  .... ....   .... .....  ....     ....   ....  .... .   .  .... .   . 
.   . .   . .     .   .   .   .           .   .     .   . .     .   .   .       . . . .   .     .  .  .   . .   . .       .   .   .     .   . .     .     .   . .   . .   . 
.   . .   . .     .   .   .   .           .   .     .   . .     .   .   .       . . . .   .     . .   .   . .   . .       .   .   .     .   . .     .     .   . .   . .   . 
 . .  ..... .  .. .....   .   ....        .    ...  .   . .     .....   .       . . . .   .     ..    ..... ....  ....    .   .....     .   . ....   ...  ..... .   . .   . 
  .   .   . .   . .   .   .   .           .       . .   . .     .   .   .       . . . .   .     . .   .   . . .   .       .   .   .     .   . .         . .   . .   . .   . 
  .   .   . .   . .   .   .   .           .       . .   . .     .   .   .       . . . .   .     .  .  .   . .  .  .       .   .   .     .   . .         . .   . .   . .   . 
  .   .   . ....  .   .   .   .....       .   ....  ....  ..... .   .  ...      . . . ....      .   . .   . .   . .....   .   .   .     ....  ..... ....  .   . ....  ....  

 ....  .... .   .  ...  .....  ....      ....  ....     .   .  .... .....  ....      ....  ...      . . .  .... 
.   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   .     .  .  .   .     . .         .   .   .       . . . .   . 
.   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   .     . .   .   .    .  .         .   .   .       . . . .   . 
.....  ...  .....   .     .   .....     .   . .   .     ..    .....   .   ....      .   .   .       . . . ..... 
.   .     . .   .   .     .   .   .     .   . .   .     . .   .   .  .    .         .   .   .       . . . .   . 
.   .     . .   .   .     .   .   .     .   . .   .     .  .  .   . .     .         .   .   .       . . . .   . 
.   . ....  .   .  ...    .   .   .     .   . ....      .   . .   . ..... .....     .   .  ...      ....  .   . 

 ....  .... ....   ....      ....  .... . . .  .... ....   ....  ....  ....  ...       ....  .... 
. . . .   . .   . .   .     .     .   . . . . .   . .   . .     .   . .   .   .       .   . .   . 
. . . .   . .   . .   .     .     .   . . . . .   . .   . .     .   . .   .   .       .   . .   . 
. . . ..... .   . .....      ...  ..... . . . ..... ....  ....  .   . .....   .       .   . .   . 
. . . .   . .   . .   .         . .   . . . . .   . . .   .     .   . .   .   .       .   . .   . 
. . . .   . .   . .   .         . .   . . . . .   . .  .  .     .   . .   .   .       .   . .   . 
. . . .   . ....  .   .     ....  .   . ....  .   . .   . ..... .   . .   .  ...      .   . ....  

 ....  ....  .... .....  ....      ....  ....      ....  .... .....  ....      ....  .... .   .  ....  ...  .   .  ....  .... .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .     .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   . .   . .   .   .   .  .  .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .     .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   . .   . .   .   .   . .   .   . . . . .   . 
..... .   . .....   .   .....     .  .. .....     . . . .....   .   .....     . . . .....  . .  .   .   .   ..    .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .   . .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   .   .   .   . .   .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .   . .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   .   .   .   .  .  .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     ....  .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   ....   ...  .   . ....  . . . ....  

 .... .   . .   .  ....  ...      .   .  ....  ....  ....  .... .   .  ...   ....  ...       ....  ....      ....  .... ....   ...       ....  ....     .   .  ...      . . .  .... 
.     .   . .  .  .   .   .       .  .  .   . .   . .   . .     .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     .  .    .       . . . .   . 
.     .   . . .   .   .   .       . .   .   . .   . .   . .     .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     . .     .       . . . .   . 
....  .   . ..    .....   .       ..    ..... .   . .....  ...  .....   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . ....    .       .   . .   .     ..      .       . . . ..... 
.     .   . . .   .   .   .       . .   .   . .   . .   .     . .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . . .     .       .   . .   .     . .     .       . . . .   . 
.     .   . .  .  .   .   .       .  .  .   . .   . .   .     . .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .  .    .       .   . .   .     .  .    .       . . . .   . 
.     ....  .   . .   .  ...      .   . .   . .   . .   . ....  .   .  ...  . . .  ...      .   . ....      . . . ....  .   .  ...      .   . ....      .   .  ...      ....  .   . 

 ....  .... .....  ....  ....  .... .   . .   .     .   .  .... .   .  .... ....   ....      ....  ....      .... .   . ....   ....  .... .....  ....      ....  ...  
.     .   .     . .   . . . . .     .  .  .   .     .  .  .   . .  .  .   . .   . .   .     .   . .   .     .     .   . .   . .     .   .   .   .   .     .   .   .   
.     .   .    .  .   . . . . .     . .   .   .     . .   .   . . .   .   . .   . .   .     .   . .   .     .     .   . .   . .     .   .   .   .   .     .   .   .   
 ...  .....   .   ..... . . . ....  ..    .   .     ..    .   . ..    .   . ....  .   .     .   . .   .      ...  .   . ....  ....  .   .   .   .   .     .   .   .   
    . .   .  .    .   . . . . .     . .   .   .     . .   .   . . .   .   . . .   .   .     .   . .   .         . .   . . .   .     .   .   .   .   .     .   .   .   
    . .   . .     .   . . . . .     .  .  .   .     .  .  .   . .  .  .   . .  .  .   .     .   . .   .         . .   . .  .  .     .   .   .   .   .     .   .   .   
....  .   . ..... .   . . . . ..... .   . ....      .   . ....  .   . ....  .   . ....      .   . ....      ....  ....  .   . ..... ....    .   ....      .   .  ...  

 .... .   . .....  ....     .   .  .... ....   ...   ....  ....  ...      .   .  ....      ....      ....  .... ....   ....  .... .   . 
.     .   .   .   .   .     .   . .   . .   .   .   .     .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
.     .   .   .   .   .     .   . .   . .   .   .   .     .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
....  .   .   .   .   .      . .  .   . ....    .    ...  .   .   .       ..... .....     .   .     .   . ..... ....  .....  ...  .   . 
.     .   .   .   .   .       .   .   . . .     .       . .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . . .   .   .     . .   . 
.     .   .   .   .   .       .   .   . .  .    .       . .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .  .  .   .     . .   . 
.     ....    .   ....        .   ....  .   .  ...  ....  ....   ...      .   . .   .     ....      .   . .   . .   . .   . ....  ....  

 ...   ....  ....      ....  ....      ....  .... ....   ....     .....  .... .   .  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ...  
  .   . . . .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .   .     .   . .   . .   . .     .     .   . .   .   .   
  .   . . . .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .   .     .   . .   . .   . .     .     .   . .   .   .   
  .   . . . .....     . . . .   .     . . . ..... .   . .....       .    ...  .   . .   . ..... .  .. ....  .   . .....   .   
  .   . . . .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .       . .   . .   . .   . .   . .     .   . .   .   .   
  .   . . . .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .       . .   . .   . .   . .   . .     .   . .   .   .   
 ...  . . . .   .     . . . ....      . . . .   . ....  .   .       .   ....  ....  .   . .   . ....  ..... .   . .   .  ...  

.   .  ...  .....  .... ....   ...       .... .   . .....  .... ....   ...       ....  ....  .... .   . ....  .   .     .....  ....     . . .  .... 
.   .   .     .   .   . .   .   .       .     .   .   .   .   . .   .   .       .     .   . .     .   . .   . .   .       .   .         . . . .   . 
.   .   .     .   .   . .   .   .       .     .   .   .   .   . .   .   .       .     .   . .     .   . .   . .   .       .   .         . . . .   . 
.....   .     .   .   . ....    .       ....  .   .   .   ..... ....    .        ...  ..... .  .. .   . ....  .   .       .   ....      . . . ..... 
.   .   .     .   .   . . .     .       .     .   .   .   .   . . .     .           . .   . .   . .   . . .   .   .       .   .         . . . .   . 
.   .   .     .   .   . .  .    .       .     .   .   .   .   . .  .    .           . .   . .   . .   . .  .  .   .       .   .         . . . .   . 
.   .  ...    .   ....  .   .  ...      .     ....    .   .   . .   .  ...      ....  .   . ....  ....  .   . ....        .   .....     ....  .   . 

 ....  ....  ....      ....  ....     .   .  .... .   . .   .  .... .   .  ...  .....  ....     .   .  .... ....  .   .      ....  ....      ...  ....   .... 
.   . .     .   .     .     .   .     .  .  .   . .  .  .   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   . .   . .   .     .   . .   .       .   .   . .   . 
.   . .     .   .     .     .   .     . .   .   . . .   .   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   . .   . .   .     .   . .   .       .   .   . .   . 
.....  ...  .....     .  .. .....     ..    ..... ..    .   .  ...  .....   .     .   .....      . .  .   . ....  .   .     .   . .   .       .   ....  .   . 
.   .     . .   .     .   . .   .     . .   .   . . .   .   .     . .   .   .     .   .   .       .   .   . . .   .   .     .   . .   .       .   . .   .   . 
.   .     . .   .     .   . .   .     .  .  .   . .  .  .   .     . .   .   .     .   .   .       .   .   . .  .  .   .     .   . .   .       .   .  .  .   . 
.   . ....  .   .     ....  .   .     .   . .   . .   . ....  ....  .   .  ...    .   .   .       .   ....  .   . ....      .   . ....       ...  .   . ....  

 ....  ....  ....      ....  ....      .... .   .  ....      ....  ...       .... .   . ....  .   . 
.   . . . . .         .     .   .     .   . .  .  .   .     .   .   .       .     .   . .   . .   . 
.   . . . . .         .     .   .     .   . . .   .   .     .   .   .       .     .   . .   . .   . 
..... . . . ....      .  .. .....     .   . ..    .....     .   .   .       ....  .   . ....  .   . 
.   . . . . .         .   . .   .     .   . . .   .   .     .   .   .       .     .   . . .   .   . 
.   . . . . .         .   . .   .     .   . .  .  .   .     .   .   .       .     .   . .  .  .   . 
.   . . . . .....     ....  .   .     ....  .   . .   .     .   .  ...      .     ....  .   . ....  

. . .  .... .....  ....  .... .   .  ...       ....  ....      ....  ....  ....  ...  ....   ....     . . .  .... 
. . . .   .   .   .   . .     .   .   .       .   . .   .     .   . . . . .   .   .   .   . .         . . . .   . 
. . . .   .   .   .   . .     .   .   .       .   . .   .     .   . . . . .   .   .   .   . .         . . . .   . 
. . . .....   .   .....  ...  .....   .       .   . .   .     .   . . . . .   .   .   .   . ....      . . . ..... 
. . . .   .   .   .   .     . .   .   .       .   . .   .     .   . . . . .   .   .   .   . .         . . . .   . 
. . . .   .   .   .   .     . .   .   .       .   . .   .     .   . . . . .   .   .   .   . .         . . . .   . 
....  .   .   .   .   . ....  .   .  ...      .   . ....      ....  . . . ....   ...  ....  .....     ....  .   . 

....   .... .   .  ....      ....  ...      .   . .   . .   . .   .     .....  ....      ...  .   .      ....  ....     ....   ....  .... .   .  .... .   . 
.   . .   . .  .  .   .     .   .   .       .   . .   . .  .  .   .       .   .   .       .   .   .     .   . .   .     .   . .     .     .   . .   . .   . 
.   . .   . . .   .   .     .   .   .       .   . .   . . .   .   .       .   .   .       .   .   .     .   . .   .     .   . .     .     .   . .   . .   . 
.   . .   . ..    .   .     .   .   .        . .  .   . ..    .   .       .   .   .       .   .   .     .   . .   .     .   . ....   ...  ..... .   . .   . 
.   . .   . . .   .   .     .   .   .         .   .   . . .   .   .       .   .   .       .   .   .     .   . .   .     .   . .         . .   . .   . .   . 
.   . .   . .  .  .   .     .   .   .         .   .   . .  .  .   .       .   .   .       .   .   .     .   . .   .     .   . .         . .   . .   . .   . 
....  ....  .   . ....      .   .  ...        .   ....  .   . ....        .   ....       ...  ....      .   . ....      ....  ..... ....  .   . ....  ....  

 ....  .... .   .  ...  .....  ....      ....  ....      ...   ....  ....      ....  ...      . . .  .... 
.   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   .       .   . . . .   .     .   .   .       . . . .   . 
.   . .     .   .   .     .   .   .     .   . .   .       .   . . . .   .     .   .   .       . . . .   . 
.....  ...  .....   .     .   .....     .   . .   .       .   . . . .....     .   .   .       . . . ..... 
.   .     . .   .   .     .   .   .     .   . .   .       .   . . . .   .     .   .   .       . . . .   . 
.   .     . .   .   .     .   .   .     .   . .   .       .   . . . .   .     .   .   .       . . . .   . 
.   . ....  .   .  ...    .   .   .     .   . ....       ...  . . . .   .     .   .  ...      ....  .   . 

 ....  .... .....  ....     .   .  ...   .... .....  ....      ...  .   . .   .      ....  .... 
. . . .   .   .   .   .     .  .    .   .       .   .           .   .  .  .   .     .   . .   . 
. . . .   .   .   .   .     . .     .   .       .   .           .   . .   .   .     .   . .   . 
. . . .....   .   .....     ..      .   ....    .   ....        .   ..    .   .     .   . .   . 
. . . .   .   .   .   .     . .     .   .       .   .           .   . .   .   .     .   . .   . 
. . . .   .   .   .   .     .  .    .   .       .   .           .   .  .  .   .     .   . .   . 
. . . .   .   .   .   .     .   .  ...  .....   .   .....      ...  .   . ....      .   . ....  

 ....  ....  .... .....  ....     . . .  ....      ....  .... ....   ....     .   . .   .  ....  ....      ....      ....  ...  ....  .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .     .   . .   . . . . .         .   .     . . .   .   .   . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .     .   . .   . . . . .         .   .     . . .   .   .   . .   . 
..... .   . .....   .   .....     . . . .....     . . . ..... .   . .....      . .  .   . . . . ....      .   .     . . .   .   ....  .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .   .   . . . . .         .   .     . . .   .   . .   .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     . . . .   .     . . . .   . .   . .   .       .   .   . . . . .         .   .     . . .   .   .  .  .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     ....  .   .     . . . .   . ....  .   .       .   ....  . . . .....     ....      . . .  ...  .   . ....  

 ....  ....  ....  ...       ....  .... ....   .... ....   ....  ....  ...       ....  ....      ....  .... ....   ...       ....  ....     .   .  ...       ....  .... 
.   . .     .   .   .       . . . .   . .   . .   . .   . .   . . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     .  .    .       .     .   . 
.   . .     .   .   .       . . . .   . .   . .   . .   . .   . . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     . .     .       .     .   . 
.....  ...  .....   .       . . . ..... .   . .   . ....  .   . . . .   .       .   . .   .     . . . .   . ....    .       .   . .   .     ..      .       .  .. ..... 
.   .     . .   .   .       . . . .   . .   . .   . . .   .   . . . .   .       .   . .   .     . . . .   . . .     .       .   . .   .     . .     .       .   . .   . 
.   .     . .   .   .       . . . .   . .   . .   . .  .  .   . . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .  .    .       .   . .   .     .  .    .       .   . .   . 
.   . ....  .   .  ...      . . . .   . ....  ....  .   . ....  . . .  ...      .   . ....      . . . ....  .   .  ...      .   . ....      .   .  ...      ....  .   . 

.   .  ....  ....  .... .....  ....     .   .  .... . . .  .... ....   ....     .   . .   . .   . .   .     .   .  ....  ....  ....     .   .  .... .....  ....  .... .   .  ...  
.   . .   . .     .   .   .   .         .  .  .   . . . . .   . .   . .         .   . .   . .  .  .   .     .  .  .   . .   . .   .     .  .  .   .   .   .   . .     .   .   .   
.   . .   . .     .   .   .   .         . .   .   . . . . .   . .   . .         .   . .   . . .   .   .     . .   .   . .   . .   .     . .   .   .   .   .   . .     .   .   .   
 . .  ..... .  .. .....   .   ....      ..    .   . . . . ..... ....  ....       . .  .   . ..    .   .     ..    .   . .   . .   .     ..    .....   .   ..... .     .....   .   
  .   .   . .   . .   .   .   .         . .   .   . . . . .   . . .   .           .   .   . . .   .   .     . .   .   . .   . .   .     . .   .   .   .   .   . .     .   .   .   
  .   .   . .   . .   .   .   .         .  .  .   . . . . .   . .  .  .           .   .   . .  .  .   .     .  .  .   . .   . .   .     .  .  .   .   .   .   . .     .   .   .   
  .   .   . ....  .   .   .   .....     .   . ....  ....  .   . .   . .....       .   ....  .   . ....      .   . ....  .   . ....      .   . .   .   .   .   . ..... .   .  ...  

.....  .... .   . .....  .... .   .  .... .   .     .   .  .... .   .      ....  ...       ....  ....      ....      ....  .... ....   ....  .... .   . 
  .   .     .   .   .   .     .   . . . . .   .     .   . .   . .   .     .   .   .       .     .         .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
  .   .     .   .   .   .     .   . . . . .   .     .   . .   . .   .     .   .   .       .     .         .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
  .    ...  .   .   .    ...  .   . . . . .   .      . .  .   . .   .     .   .   .        ...  ....      .   .     .   . .   . ....  .....  ...  .   . 
  .       . .   .   .       . .   . . . . .   .       .   .   . .   .     .   .   .           . .         .   .     .   . .   . .   . .   .     . .   . 
  .       . .   .   .       . .   . . . . .   .       .   .   . .   .     .   .   .           . .         .   .     .   . .   . .   . .   .     . .   . 
  .   ....  ....    .   ....  ....  . . . ....        .   ....  ....      .   .  ...      ....  .....     ....      .   . ....  ....  .   . ....  ....  

 ....  ....  .... .....  ....      ....  ....      ....  .... .....  ....      ....  .... .   .  ....  ...  .   .  ....  .... .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .     .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   . .   . .   .   .   .  .  .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .     .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   . .   . .   .   .   . .   .   . . . . .   . 
..... .   . .....   .   .....     .  .. .....     . . . .....   .   .....     . . . .....  . .  .   .   .   ..    .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .   . .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   .   .   .   . .   .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     .   . .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   .   .   .   .  .  .   . . . . .   . 
.   . .   . .   .   .   .   .     ....  .   .     . . . .   .   .   .   .     . . . .   .   .   ....   ...  .   . ....  . . . ....  

 .... .   . .   .  ....  ...      .   .  ....  ....  ....  .... .   .  ...   ....  ...       ....  ....      ....  .... ....   ...       ....  ....     .   .  ...      . . .  .... 
.     .   . .  .  .   .   .       .  .  .   . .   . .   . .     .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     .  .    .       . . . .   . 
.     .   . . .   .   .   .       . .   .   . .   . .   . .     .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .   .   .       .   . .   .     . .     .       . . . .   . 
....  .   . ..    .....   .       ..    ..... .   . .....  ...  .....   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . ....    .       .   . .   .     ..      .       . . . ..... 
.     .   . . .   .   .   .       . .   .   . .   . .   .     . .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . . .     .       .   . .   .     . .     .       . . . .   . 
.     .   . .  .  .   .   .       .  .  .   . .   . .   .     . .   .   .   . . .   .       .   . .   .     . . . .   . .  .    .       .   . .   .     .  .    .       . . . .   . 
.     ....  .   . .   .  ...      .   . .   . .   . .   . ....  .   .  ...  . . .  ...      .   . ....      . . . ....  .   .  ...      .   . ....      .   .  ...      ....  .   . 

 ....  .... .....  ....  ....  .... .   . .   .     .   .  .... .   .  .... ....   ....      ....  ....      .... .   . ....   ....  .... .....  ....      ....  ...  
.     .   .     . .   . . . . .     .  .  .   .     .  .  .   . .  .  .   . .   . .   .     .   . .   .     .     .   . .   . .     .   .   .   .   .     .   .   .   
.     .   .    .  .   . . . . .     . .   .   .     . .   .   . . .   .   . .   . .   .     .   . .   .     .     .   . .   . .     .   .   .   .   .     .   .   .   
 ...  .....   .   ..... . . . ....  ..    .   .     ..    .   . ..    .   . ....  .   .     .   . .   .      ...  .   . ....  ....  .   .   .   .   .     .   .   .   
    . .   .  .    .   . . . . .     . .   .   .     . .   .   . . .   .   . . .   .   .     .   . .   .         . .   . . .   .     .   .   .   .   .     .   .   .   
    . .   . .     .   . . . . .     .  .  .   .     .  .  .   . .  .  .   . .  .  .   .     .   . .   .         . .   . .  .  .     .   .   .   .   .     .   .   .   
....  .   . ..... .   . . . . ..... .   . ....      .   . ....  .   . ....  .   . ....      .   . ....      ....  ....  .   . ..... ....    .   ....      .   .  ...  

 .... .   . .....  ....     .   .  .... ....   ...   ....  ....  ...      .   .  ....      ....      ....  .... ....   ....  .... .   . 
.     .   .   .   .   .     .   . .   . .   .   .   .     .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
.     .   .   .   .   .     .   . .   . .   .   .   .     .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .   . .   . .     .   . 
....  .   .   .   .   .      . .  .   . ....    .    ...  .   .   .       ..... .....     .   .     .   . ..... ....  .....  ...  .   . 
.     .   .   .   .   .       .   .   . . .     .       . .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . . .   .   .     . .   . 
.     .   .   .   .   .       .   .   . .  .    .       . .   .   .       .   . .   .     .   .     .   . .   . .  .  .   .     . .   . 
.     ....    .   ....        .   ....  .   .  ...  ....  ....   ...      .   . .   .     ....      .   . .   . .   . .   . ....  ....  


Torrent: [mikudb] ☆VOCALOSSLESS Project -Hatsune Miku &+ Vocaloid in FLAC- (300 albums) [FLAC] (nyaa.si)
FLAC: torrent/Forest/01.Forest.flac

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.