Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Suzukaze

0
  Đang tải biên tập
  • Khu trục hạm
  • Lớp Shiratsuyu