FANDOM


Số.512 Standard Carrier Wo-Class
空母ヲ級
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

85

Icon Gun p2 Hỏa lực

0

Icon Armor p2 Giáp

40

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

3

Icon AA p2 Đối không

30

Icon Aircraft p2 Sức chứa

81

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

40

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter
Plane n
27
RedPlane Abyssal Dive Bomber
Plane n
27
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber
Plane n
27
-Locked- -
Wo n

Số.525 Standard Carrier Wo-Class Elite
空母ヲ級 elite
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

88

Icon Gun p2 Hỏa lực

0

Icon Armor p2 Giáp

55

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

12

Icon AA p2 Đối không

40

Icon Aircraft p2 Sức chứa

90

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

50

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II
Plane e
30
RedPlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Plane e
30
BluePlane Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e
30
-Khóa- -
Wo e

Số.528 Standard Carrier Wo-Class Flagship
空母ヲ級 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

96

Icon Gun p2 Hỏa lực

25

Icon Armor p2 Giáp

80

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

45

Icon AA p2 Đối không

50

Icon Aircraft p2 Sức chứa

96

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

50

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Abyssal Fighter Mk.II
Plane e
32
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Plane e
32
Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e
32
-Khóa- -
Wo f

Số.579 Standard Carrier Wo-Class Flagship II
空母ヲ級 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

96

Icon Gun p2 Hỏa lực

25

Icon Armor p2 Giáp

80

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

45

Icon AA p2 Đối không

50

Icon Aircraft p2 Sức chứa

96

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Fast

Icon LOS p2 Tầm nhìn

50

Icon Range p2 Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Hellcat Fighter
Hell plane 1
32
RedPlane Abyssal Hell Diver
Hell plane 2
32
BluePlane Abyssal Avenger Torpedo bomber
Hell plane 3
27
- Khóa - 5
Wo f

Số.565 Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship
空母ヲ級改 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

160

Icon Gun p2 Hỏa lực

40

Icon Armor p2 Giáp

120

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

50

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

144

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

60

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.III
Plane f
36
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e
36
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.III
Plane f
36
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.III
Plane f
36
Wo fk

Số.565 Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship
空母ヲ級改 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

160

Icon Gun p2 Hỏa lực

40

Icon Armor p2 Giáp

120

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

50

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

144

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

60

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter
Hell plane 1
36
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber
Hell plane 2
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber
Hell plane 3
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber
Hell plane 3
36
Wo fk

Số.565 Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship
空母ヲ級改 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

160

Icon Gun p2 Hỏa lực

40

Icon Armor p2 Giáp

120

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

50

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

144

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

60

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai
Abyssal Cat Fighter Kai
36
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber
Hell plane 2
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber
Hell plane 3
36
Wo fk

Số.565 Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship
空母ヲ級改 flagship
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

160

Icon Gun p2 Hỏa lực

40

Icon Armor p2 Giáp

120

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

50

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

144

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

60

Icon Range p2 Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai
Abyssal Cat Fighter Kai
36
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai
Abyssal Hell Dive Bomber Kai
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
36
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
36
Wo fk

TriviaSửa

  • Black Wo-ck Shooter
  • Kì Hạm, Kì Hạm ver Kai and Kì Hạm II có thể tấn công trong các trận đánh đêm (trừ khi bị  Hư hại nặng /大破, Theo luật). Vẫn có thể tấn công vào ban ngày khi HP ở mức vàng.
  • Kì Hạm ver Kai có thể tìm thấy ở World 5-5 và World 2-5. . 
  • Flagship II xuất hiện ở  Summer 2014 Event và World 3-5, 6-1, 6-2
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.