FANDOM


InformationSửa

Construct a Forward Air Base!

前線飛行場を設営せよ!

Spring 2016 E3 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Construct a Forward Air Base!
Tiếng Nhật 前線飛行場を設営せよ!
Romaji Zensen hikōjō o setsuei seyo!
Thông tin
Mechanics
Boss gauge 550 HP (Hard), 310 HP (Easy)
Kills required Easy: 310 TP
Normal: 420 TP
Hard: 550TP
Reward All:

DD Kamikaze 471 Battle Easy:
Normal:
Hard:
Equipment173-11Medal1Improvement Materials6

Luật đi đườngSửa

 • Đây là  map sử dụng Hạm đội liên hợp .
 • Route: B→D→F→G→H→J→K
  • Nếu cả hạm đội là tàu có tốc độ cao sẽ đi theo đường này.
  • 2CAV 4DD + 1CL 3DD 2CA(V)
   • Đây là 1 trong những đội hình mạnh nhất có thể đi theo đường này.
   • Chỉ có 2CAV trong đội hình sẽ tăng cơ hội bỏ qua node H(?)
 • Route: B→A→C→E→D→F→G→I→J→K
  • Hạm đội tốc độ chậm dường như là sẽ đi đường này.
 • Route: B→A→C→D→F→G→I→J→K
  • 1CAV + 4DD + 1BBV & 1CL + 4DD + 1CA
  • Hạm đội tốc độ chậm và có 2 AV trong đội hình cũng sẽ theo đường này.

TipsSửa

NoteSửa

 • Clearing E-3 sẽ mở khóa "Hàng không hỗ trợ căn cứ" (trong phần cơ chế)
 • Không cần khô máu với boss! bạn chỉ cần đạt rank A để làm mất thanh TP, final cũng vậy

Đội hình địchSửa

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E3 Map

Red node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Double Line CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Double Line CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained Required Flag
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
H[6] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Line Ahead
Echelon
DD Destroyer I-Class 501 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[8] Line Ahead DD Destroyer I-Class Late Model 575 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Line Ahead
Diamond
DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
K[9] Line Ahead (Final) DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/H-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/I-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/1/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E3 Map

Red node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained Required Flag
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
H[6] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
H[6] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Line Ahead
Echelon
DD Destroyer I-Class Late Model 575 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[8] Line Ahead DD Destroyer I-Class Late Model 575 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Line Ahead
Diamond
DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
K[9] Line Ahead (Final) DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/H-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/I-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/2/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E3 Map

Red node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle 0/0/0
A[1] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
C[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[3] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
F[5] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained Required Flag
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
H[6] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Line Ahead
Echelon
DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[8] Line Ahead DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Line Ahead
Diamond
DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
K[9] Line Ahead (Final) DD Destroyer Ancient Demon 673 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/H-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/I-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/343/3/K-SAB.html

Drop listSửa

Type Ship? A C D E F H I J K
SSV I-401 Easy+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Medium+
CA Mikuma Easy+
DD Umikaze Easy+
SS U-511 Easy+ Easy+ Easy+
CL Yahagi Easy+
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.