FANDOM


The Crossing of Ri Lanka

E2

リランカを越えて

Summer 2017 Event E-2 Banner
Summer 2017 Event E-2 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 1,100
Trung bình: 1,350
Khó: 1,440

Phần thưởng
All:
DD Hatakaze 475 Battle
Easy:
Food supply ship mamiya1Equipment226-11
Medium:
Food supply ship mamiya1Equipment043-11Equipment227-11
Hard:
Food supply ship mamiya1Equipment043-11Equipment227-11Equipment250-11
E-2 Branching Rules
NodesRules
Start
A
 • Không đủ điều kiên đi D hoặc B.
B
 • Có bất kì một trong số các điều kiện sau và không đi D :
  • Số lượng DD + CL ≦ 1
  • Số lượng CL ≧ 2
  • Số lượng (F)BB(V) ≧ 2 (Medium/Hard)
D
 • Đủ tất cả các điều kiện:
  • Số lượng DD + CL ≧ 2
  • Hạm đội có DD
  • Số lượng CV(L/B) ≧ 3 hoặc có SS(V)
F
J
 • Không đủ điều kiên đi P.
P
 • Số lượng DD + CL ≧ 4
G
H
 • Tự chọn
I
J
L
 • Đủ LoS
M
 • Thiếu LoS
L
K
 • Có BB(V) chậm (Hard)
 • Số lượng CV(B) ≧ 2
N
 • Thiếu LoS.
O
 • Đủ LoS check và không đi K.

Hướng dẫnSửa

Mở đường tắt L tới OSửa

 • Để mở node P, Q và đường tắt L -> O, cần đạt ít nhất một lần A-Rank tại node I.
  • Những hạm đội sau sẽ có thể đi đường phía bắc tới node I:
  • 3 CV(B) 1 CVL 2 DD
  • 3 CV(B) 1 CA(V) 2 DD
  • 3 CV(B) 1 CL 2 DD
  • 2 CV(B) 1 CVL 1 CL 2 DD
 • Node I có Harbour Summer PrincessArtillery Imp. Khuyến khích mang theo Daihatsu TanksWG42 (Wurfgerät 42).
 • Dùng hạm đội CHẬM, hoặc hơn 3 FBB+CA(V)+CV(B) trong hạm đội sẽ dẫn bạn từ L tới K bất kể đường tắt đã được mở.
 • Về đường tắt L--> O
  • Dùng tàu chậm, hoặc có 3+ FBB+CA(V)+CV(B) sẽ đi L-->K bất kể đường tắt đã được mở hoặc chưa.

Cơ chế debuff Node QSửa

 • Chú ý: Vẫn chưa chắc chắn.
  • Đạt S-rank node Q (và node S ở map E1) sẽ debuff boss E4. Vẫn đang được tìm hiểu.

Đội hình đề nghịSửa

 • A C F J L O (đi đường tắt)
  • 1 FBB 1 CV 1 CVL 1 CL/CA 2 DD
  • 1 FBB 1 CV 1 CVL 1 CA 1 CL 1 DD
 • D E G I (dùng mở đường tắt)
  • 3 CV(L/B) 1 (F)BB 2 DD

Drop listSửa

Type Ship? Q I L O
CL Agano Easy+
DE Etorofu Easy+
DD Harukaze Easy+
DD Hatsukaze Easy+
DD Kawakaze Easy+ Easy+ Easy+
CA Mikuma Easy+ Hard+
CL Ooyodo Easy+
DD Oyashio Easy+
DD Sagiri Easy+ Medium+ Medium+
DD Umikaze Easy+ Easy+
Warnings
node ignored: E for Atago
node ignored: E for Chikuma
node ignored: P for Chikuma
ship ignored: Kuma
node ignored: E for Mogami
node ignored: P for Mogami
node ignored: E for Nagara
node ignored: F for Nagara
node ignored: P for Nagara
node ignored: E for Sendai
node ignored: F for Sendai
node ignored: P for Sendai
node ignored: E for Takao
node ignored: E for Tone
node ignored: P for Tone
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.