FANDOMTiếng Việt Đánh chặn! Hải chiến Malaya lần thứ 2
Tiếng Nhật 迎撃!第二次マレー沖海戦
Romaji Geigeki! Dainiji Maree Oki Kaisen!
Bắt đầu 12/8/2016 Kết thúc /9/2016
Quy mô Trung bình Nội dung None
Bản đồ 6 map Thời gian Khoảng hơn 2 tuần

ShipsSửa

DD Minazuki 481 Battle DD Minazuki E-2 reward
BB Warspite 439 Battle BB Warspite E-4 reward
SS I-26 483 Battle SS I-26 E-1,3,4 Boss Drop
CV Aquila 444 Battle CV Aquila E-3,4 Boss Drop

EquipmentSửa

Ginga LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}
[[ 14px}}

Bản đồSửa

700px
85px 85px 85px 85px 85px 85px
Combined Single Combined Combined Single Combined Combined
Red Gauge Red Gauge TP Gauge Red Gauge Red Gauge Red Gauge Red Gauge
  • Combined Fleet (連合艦隊)
  • Construction Force (設営部隊)
  • Southern Force (南方部隊)
  • Naval task force (機動部隊)

AbyssalSửa

UnitsSửa

Icon Name Type Weakness
Catbomb [[‎ Surface Ship Night battle
{{ShipBattleCardKai| [[‎ Surface Ship Night battle
Catbomb [[ Soft installation Equipment035-1Equipment126-1
{{ShipBattleCardKai|‎ Soft installation Equipment035-1Equipment126-1Equipment099-1Equipment026-1