FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = |jp = |romaji = |page = Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 |tag = |mechanics = Ship Locking<br>Kiểm tra LoS |hp_casual = HP |hp_e…”)

Phiên bản lúc 07:23, ngày 12 tháng 5 năm 2019

Map name is unknown

Japanese name is unknown

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: HP
Dễ: HP
Trung bình: HP
Khó: HP

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.