FANDOM


Tập hợp hạm đội tuần tra!
Vịnh Hitokappu

艦隊集結地哨戒! 単冠湾泊地

Kantai shūketsu-chi shōkai! Hitokappuwan hakuchi

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-1 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: HP
Dễ: HP
Trung bình: HP
Khó: HP

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:

Mở Boss node W

 • Đi đến 2 điểm node GU:
  • Có thể sử dụng hạm 4~6 DE hoặc CL + 3 DD + DE/ CL + 4 DD (Hạm chứa CL + DD không hơn 6 tàu mới có thể sang node T).
  • Khuyến khích cho LBAS vào node C và node Q.
 • Đạt S rank ở node SO:
  • Sử dụng hạm CL + 5 DD hoặc CA(V) + CL + 4 DD để đi đến 2 node ấy.
  • Hạm CL + 5 DD sẽ tránh được node J.
  • Lưu ý: cần phải có một lượng LoS tối thiểu mới có thể vào node S.
   (Mang Seaplane cho CLRadar LoS cho DD)

Hạ Boss Tsu - Kì hạm

 • Sử dụng hạm CL + 5 DD hoặc CA(V) + CL + 4 DD như trên vẫn có thể vào Boss. Lưu ý vẫn cần tối thiểu một lượng Los để có thể vào Boss.
  • Hạm CL + 5 DD sẽ tránh được node J.

Tầm LBAS E-1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.