FANDOM


Tập hợp hạm đội tuần tra!
Vịnh Hitokappu

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-1 Tag

艦隊集結地哨戒! 単冠湾泊地

Kantai shūketsu-chi shōkai! Hitokappuwan hakuchi

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-1 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó: 650 HP (5 Kill)

Phần thưởng
Casual:
Food supply ship mamiya1Furniture fairy1Reinforcement Expansion1
Easy:
Food supply ship mamiya2Furniture fairy1Reinforcement Expansion1
Medium:
Food supply ship mamiya3Furniture fairy1Reinforcement Expansion1Reppu Kai (LB) Card1Action Report1
Hard:
Food supply ship mamiya3Furniture fairy2Reinforcement Expansion2Reppu Kai (LB) Card1Action Report1New Model Aerial Armament Materials 077 useitem1

Mở Boss node WSửa

 • Đi đến 2 điểm node GU:
  • Có thể sử dụng hạm 4~6 DE hoặc CL + 3 DD + DE/ CL + 4 DD (Hạm chứa CL + DD không hơn 6 tàu mới có thể sang node T).
  • Khuyến khích cho LBAS vào node C và node Q.
 • Đạt S rank ở node SO:
  • Sử dụng hạm CL + 5 DD hoặc CA(V) + CL + 4 DD để đi đến 2 node ấy.
  • Hạm CL + 5 DD sẽ tránh được node J.
  • Lưu ý: cần phải có một lượng LoS tối thiểu mới có thể vào node S.
   (Mang Seaplane cho CLRadar LoS cho DD)

Hạ Boss Tsu - Kì hạmSửa

 • Sử dụng hạm CL + 5 DD hoặc CA(V) + CL + 4 DD như trên vẫn có thể vào Boss. Lưu ý vẫn cần tối thiểu một lượng Los để có thể vào Boss.
  • Hạm CL + 5 DD sẽ tránh được node J.

Tầm LBAS E-1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.