FANDOM 
Tiếng Việt Khởi đầu cuộc phản công tại Châu Âu! 「Chiến dịch Shingle」
Tiếng Nhật 欧州方面反撃作戦 発動!「シングル作戦」
Romaji Ōshū-hōmen Hangeki-sakusen Hatsudō! 「Shingle Sakusen」
Bắt đầu 30/8/2019 Kết thúc
Quy mô Trung bình Nội dung 4 Tàu mới
Bản đồ ( 2 MO + 1 EO) Thời gian ?

Tàu mới

?? ??
?? ??
?? ??
?? ??
?? ??
?? ??
?? ??

Trang bị mới

?? ??
?? ??
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.