FANDOM


Map name is unknown

Tập tin:Sự kiện mùa Thu 2019 E-6 Tag.png

Japanese name is unknown

Sự kiện mùa Thu 2019 E-6 Banner
Sự kiện mùa Thu 2019 E-6 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: HP
Dễ: HP
Trung bình: HP
Khó: HP

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
  • Thông tin sơ bộ


Tầm bay của LBASSửa

Bản Đồ E-6Sửa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.