FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = Tiến đến Gibraltar |jp = ジブラルタルを越えて |romaji = Buresuto bōei sakusen |page = Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 …”)

Phiên bản lúc 12:23, ngày 25 tháng 8 năm 2019

Tiến đến Gibraltar

Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Tag

ジブラルタルを越えて

Buresuto bōei sakusen

Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Banner
Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó:

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.