(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = Tiến đến Gibraltar |jp = ジブラルタルを越えて |romaji = Buresuto bōei sakusen |page = Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 …”)
 
Dòng 11: Dòng 11:
 
|hp_hard =
 
|hp_hard =
   
  +
|reward_all = [[Tập tin:Duca degli Abruzzi Banner.png|link=Duca degli Abruzzi]]
|reward_all =
 
|reward_casual_1 =
+
|reward_casual_1 = {{Die}}
 
|reward_casual_1_x =
 
|reward_casual_1_x =
 
|reward_casual_2 =
 
|reward_casual_2 =
|reward_casual_2_x =
+
|reward_casual_2_x =
 
|reward_casual_3 =
 
|reward_casual_3 =
|reward_casual_3_x=
+
|reward_casual_3_x= 1
   
  +
|reward_easy_1 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
|reward_easy_1 =
 
|reward_easy_1_x =
+
|reward_easy_1_x = 1
  +
|reward_easy_2 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
|reward_easy_2 =
 
|reward_easy_2_x =
+
|reward_easy_2_x = 1
 
|reward_easy_3 =
 
|reward_easy_3 =
 
|reward_easy_3_x =
 
|reward_easy_3_x =
Dòng 28: Dòng 28:
 
|reward_easy_4_x =
 
|reward_easy_4_x =
   
|reward_medium_1 =
+
|reward_medium_1 = {{Medal}}
|reward_medium_1_x =
+
|reward_medium_1_x = 1
  +
|reward_medium_2 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
|reward_medium_2 =
 
|reward_medium_2_x =
+
|reward_medium_2_x = 2
  +
|reward_medium_3 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
|reward_medium_3 =
 
|reward_medium_3_x =
+
|reward_medium_3_x = 1
|reward_medium_4 =
+
|reward_medium_4 = [[Tập tin:Me163B 350 Card.png|50px|link=Me 163B]]
|reward_medium_4_x =
+
|reward_medium_4_x = 1
 
|reward_medium_5 =
 
|reward_medium_5 =
 
|reward_medium_5_x =
 
|reward_medium_5_x =
   
|reward_hard_1 =
+
|reward_hard_1 = {{Medal}}
|reward_hard_1_x =
+
|reward_hard_1_x = 1
  +
|reward_hard_2 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
|reward_hard_2 =
 
|reward_hard_2_x =
+
|reward_hard_2_x = 3
  +
|reward_hard_3 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
|reward_hard_3 =
 
|reward_hard_3_x =
+
|reward_hard_3_x = 1
|reward_hard_4 =
+
|reward_hard_4 = [[Tập tin:Me163B 350 Card.png|50px|link=Me 163B]]
|reward_hard_4_x =
+
|reward_hard_4_x = 1
|reward_hard_5 =
+
|reward_hard_5 = [[Tập tin:M4A1 DD 355 Card.png|50px|link=M4A1 DD]]
|reward_hard_5_x =
+
|reward_hard_5_x = 1
 
|reward_hard_6 =
 
|reward_hard_6 =
 
|reward_hard_6_x =
 
|reward_hard_6_x =

Phiên bản lúc 18:00, ngày 31 tháng 8 năm 2019

Tiến đến Gibraltar

Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Tag.png

ジブラルタルを越えて

Buresuto bōei sakusen

Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Banner.png
Sự kiện mùa Hè 2019 E-2 Map.png
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó:

Phần thưởng
All:
Duca degli Abruzzi Banner.png
Casual:
Die.gif
Easy:
New Model Jet Equipment Development Material.png1Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png1
Medium:
Medal.png1New Model Jet Equipment Development Material.png2Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png1Me163B 350 Card.png1
Hard:
Medal.png1New Model Jet Equipment Development Material.png3Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png1Me163B 350 Card.png1M4A1 DD 355 Card.png1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.