Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Sự kiện mùa Hè 2019/E-2

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 11: Dòng 11:
 
|hp_hard =
 
|hp_hard =
   
|reward_all = [[Tập tin:Duca degli Abruzzi Banner.png|link=Duca degli Abruzzi]]
+
|reward_all =
|reward_casual_1 = {{Die}}
+
|reward_casual_1 =
 
|reward_casual_1_x =
 
|reward_casual_1_x =
 
|reward_casual_2 =
 
|reward_casual_2 =
|reward_casual_2_x =
+
|reward_casual_2_x =
 
|reward_casual_3 =
 
|reward_casual_3 =
|reward_casual_3_x= 1
+
|reward_casual_3_x=
   
|reward_easy_1 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
+
|reward_easy_1 =
|reward_easy_1_x = 1
+
|reward_easy_1_x =
|reward_easy_2 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
+
|reward_easy_2 =
|reward_easy_2_x = 1
+
|reward_easy_2_x =
 
|reward_easy_3 =
 
|reward_easy_3 =
 
|reward_easy_3_x =
 
|reward_easy_3_x =
Dòng 28: Dòng 28:
 
|reward_easy_4_x =
 
|reward_easy_4_x =
   
|reward_medium_1 = {{Medal}}
+
|reward_medium_1 =
|reward_medium_1_x = 1
+
|reward_medium_1_x =
|reward_medium_2 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
+
|reward_medium_2 =
|reward_medium_2_x = 2
+
|reward_medium_2_x =
|reward_medium_3 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
+
|reward_medium_3 =
|reward_medium_3_x = 1
+
|reward_medium_3_x =
|reward_medium_4 = [[Tập tin:Me163B 350 Card.png|50px|link=Me 163B]]
+
|reward_medium_4 =
|reward_medium_4_x = 1
+
|reward_medium_4_x =
 
|reward_medium_5 =
 
|reward_medium_5 =
 
|reward_medium_5_x =
 
|reward_medium_5_x =
   
|reward_hard_1 = {{Medal}}
+
|reward_hard_1 =
|reward_hard_1_x = 1
+
|reward_hard_1_x =
|reward_hard_2 = [[Tập tin:New Model Jet Equipment Development Material.png|50px|link=Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới]]
+
|reward_hard_2 =
|reward_hard_2_x = 3
+
|reward_hard_2_x =
|reward_hard_3 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
+
|reward_hard_3 =
|reward_hard_3_x = 1
+
|reward_hard_3_x =
|reward_hard_4 = [[Tập tin:Me163B 350 Card.png|50px|link=Me 163B]]
+
|reward_hard_4 =
|reward_hard_4_x = 1
+
|reward_hard_4_x =
|reward_hard_5 = [[Tập tin:M4A1 DD 355 Card.png|50px|link=M4A1 DD]]
+
|reward_hard_5 =
|reward_hard_5_x = 1
+
|reward_hard_5_x =
 
|reward_hard_6 =
 
|reward_hard_6 =
 
|reward_hard_6_x =
 
|reward_hard_6_x =
  Đang tải biên tập