FANDOM 
Tiếng Việt 【XUẤT KÍCH! HẠM ĐỘI LIÊN HỢP, TIẾN VỀ VÙNG BIỂN PHÍA TÂY!】
Tiếng Nhật 抜錨!連合艦隊、西へ!
Romaji Batsubyō! Rengō-kantai、nishi e!
Bắt đầu 8/9/2018 Kết thúc 10/10/2018
Quy mô Trung (Nhưng khá lớn) Nội dung 5 Tàu mới
Bản đồ 5 (3 MO + 2 EO) Thời gian 3+ tuần

Tàu mớiSửa

Nelson Banner BB Nelson Phần thưởng E-5
Gotland Banner CL Gotland E-4 drop
Shinyou Banner CVL Shin'yo Phần thưởng E-3
Kishinami Banner DD Kishinami E-2 E-3 Drop
Maestrale Banner DD Maestrale Phần thưởng E-4

Trang bị mới Sửa

Equipment302-1 Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931/Tinh nhuệ) Máy bay ném ngư lôi Phần thưởng map E3 Med+
Equipment306-1 Ju 87C Kai Ni (+ KMX/Tinh nhuệ) Máy bay ném bom trên hạm Phần thưởng map E5 mức khó
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.