FANDOM


Số.?? Pháo phản lực 30 ống 12cm Kai Ni
12cm30連装噴進砲改二
GreenGunMG Phòng không
Thông tin
Tác động
Icon AA p2+8 Icon Hit p2+1 Icon Evasion p2+3 Icon Armor p2+1
Giá phá dỡ
Ammo4, Steel2, Bauxite2
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO


Giới thiệu

Ghi chú

  • Không thể chế tạo.
  • Phần thưởng ranking tháng 12/2017.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.