FANDOM


Nhiệm vụ nâng cấp (改装) Sửa

G1 はじめての「近代化改修」!
Hiện đại hóa lần đầu!
0/0/50/30
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development materialX 1
Hiện đại hóa thành công 1 lần
Điều kiện: Không
G2 艦の「近代化改修」を実施せよ!
Tiến hành hiện đại hóa cho tàu!
20/20/50/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Hiện đại hóa thành công 2 lần trong 1 ngày
Điều kiện: Không
G3 「近代化改修」を進め、戦備を整えよ!
Tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn bị cho chiến đấu!
200/200/300/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 1 Development materialX 2
Hiện đại hóa thành công 15 lần trong 1 tuần
Điều kiện: G2
Nhiệm vụ hàng tuần
G4 「大型艦建造」の準備!(その壱)
Chuẩn bị xưởng đóng tàu lớn (Phần I)!
0/0/400/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Hiện đại hóa thành công 4 lần
Điều kiện: A14
G5 航空艤装の近代化改修
Gia cố thiết giáp của mẫu hạm
0/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
New Technology Aircraft Blueprint Bản thiết kế công nghệ mới dành cho phi cơ
Chuẩn bị 5,500 Steel và 2,500 Bauxite rồi thực hiện modernization thành công hai lần trên CV(B) với 5 CV(L).

※Đối tượng thực hiện modernization phải là một CV hoặc CVB. CVL hoặc AV không được tính.

※Nguyên liệu modernization có thể là CV hoặc CVL. AV không được tính.

※Các đô đốc không nhất thiết phải modernization hai lần trên cùng một CV(B).

※Các tài nguyên trên sẽ bị tiêu thụ khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện: G3, B87
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.