FANDOM


Nhiệm vụ kết hôn (ケッコンカッコカリ) Sửa

WF01 式の準備!(その壱)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần 1)
88/88/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Dỡ bỏ thiết bị 2 lần
Điều kiện: A16
WC01 式の準備!(その弐)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần 2)
0/0/88/88
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Thắng 2 trận đấu tập
Điều kiện: WF01
WA01 式の準備!(その参)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần 3)
88/88/88/88
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1
Đặt Kì Hạm tàu có lv 90 - 99
Điều kiện: WC01
WB01 式の準備!(最終)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần cuối)
0/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Ring Giấy đăng ký kết hôn và nhẫn X 1
Đánh bại boss (hạng S) map 2-3 với Kì Hạm lv 90-99
Điều kiện: WA01
WA02 新たなる旅立ち!
Hành trình mới
200/200/200/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Đặt tàu lv 100 làm Kì Hạm với 5 tàu khác trong đội
Điều kiện: WB01
WB02 二人でする初めての任務!
Nhiệm vụ đầu tiên của cặp đôi mới cưới
300/300/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Futon (Đồ trang trí không bán trong cửa hàng)
Đánh bại boss (hạng S) map 4-3 vói kì hạm lv 100
Điều kiện: WA02
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.