FANDOM


~ - ~) But my ammo and my bauxite.....mà làm có 3~4% ra 1 cái Reppu + với Shiden kai ni nên chắc hơi bị mệt...còn súng của BBs nên cầm 41cm hay ngồi make mấy cây 46cm?.....(đang giành nguyên liệu cho event mà cần hơi nhiều đồ...)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.