FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Itsukaz Itsukaz đã tạo ra luồng này 04:15, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 2 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 04:54, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 3 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 04:59, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 4 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 05:02, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 5 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 11:45, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 6 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 11:49, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 7 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 11:53, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 8 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 11:57, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 9 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 12:09, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 10 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 12:11, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 11 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 12:16, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 12 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 12:18, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 13 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 12:21, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 14 Imiyoru TNight Imiyoru TNight đã để lại hồi âm 12:35, ngày 21 tháng 10 năm 2015
# 15 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 04:02, ngày 22 tháng 10 năm 2015
# 16 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 06:56, ngày 22 tháng 10 năm 2015
# 17 Zaj657 Zaj657 đã để lại hồi âm 10:14, ngày 12 tháng 11 năm 2015
# 18 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 10:26, ngày 14 tháng 11 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.