FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Kegietthue997 Kegietthue997 đã tạo ra luồng này 01:40, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 2 Yuu-chan260997 Yuu-chan260997 đã để lại hồi âm 02:00, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 3 Kegietthue997 Kegietthue997 đã để lại hồi âm 02:13, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 4 Yuu-chan260997 Yuu-chan260997 đã để lại hồi âm 02:16, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 5 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 02:27, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 6 Ẩn danh Ẩn danh 101.99.56.249 đã để lại hồi âm 02:38, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 7 Kegietthue997 Kegietthue997 đã để lại hồi âm 02:42, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 8 Kegietthue997 Kegietthue997 đã để lại hồi âm 02:59, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 9 Kegietthue997 Kegietthue997 đã để lại hồi âm 03:04, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 10 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 03:09, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 11 Dranity Dranity đã để lại hồi âm 03:09, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 12 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 03:10, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 13 Dranity Dranity đã để lại hồi âm 03:12, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 14 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 03:14, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 15 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 03:14, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 16 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 03:16, ngày 18 tháng 10 năm 2015
Itsukaz Itsukaz đã sửa đổi #16 tin nhắn của Itsukaz (khác) 03:17, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 17 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 03:18, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 18 Dranity Dranity đã để lại hồi âm 03:20, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 19 Itsukaz Itsukaz đã để lại hồi âm 03:21, ngày 18 tháng 10 năm 2015
Itsukaz Itsukaz đã sửa đổi #19 tin nhắn của Itsukaz (khác) 03:21, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 20 Sollwkunlc5341 Sollwkunlc5341 đã để lại hồi âm 03:25, ngày 18 tháng 10 năm 2015
# 21 Zaj657 Zaj657 đã để lại hồi âm 04:33, ngày 18 tháng 10 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.