FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Baolinhnguyen259 Baolinhnguyen259 đã tạo ra luồng này 02:32, ngày 23 tháng 4 năm 2015
Baolinhnguyen259 Baolinhnguyen259 đã sửa đổi #1 tin nhắn của Baolinhnguyen259 (khác) 02:32, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 2 Lumos96 Lumos96 đã để lại hồi âm 02:41, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 3 Baolinhnguyen259 Baolinhnguyen259 đã để lại hồi âm 02:48, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 4 Kuroshi196 Kuroshi196 đã để lại hồi âm 02:48, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 5 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 03:26, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 6 Ẩn danh Ẩn danh 42.115.212.77 đã để lại hồi âm 03:48, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 7 Tus8195 Tus8195 đã để lại hồi âm 04:17, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 8 Problem Breaker Problem Breaker đã để lại hồi âm 04:17, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 9 YA-HALLO YA-HALLO đã để lại hồi âm 04:37, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 10 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 04:41, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 11 Realeze Realeze đã để lại hồi âm 04:51, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 12 Hayasaka Hayasaka đã để lại hồi âm 05:08, ngày 23 tháng 4 năm 2015
# 13 Baolinhnguyen259 Baolinhnguyen259 đã để lại hồi âm 06:25, ngày 23 tháng 4 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.