FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Bloodylord Bloodylord đã tạo ra luồng này 10:20, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 2 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 10:26, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 3 Lumos96 Lumos96 đã để lại hồi âm 10:35, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 4 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 10:42, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 5 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 10:42, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 6 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 10:47, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 7 Tus8195 Tus8195 đã để lại hồi âm 10:48, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 8 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 10:52, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 9 Nguyen.tronghiep.754 Nguyen.tronghiep.754 đã để lại hồi âm 10:54, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 10 Yukari Mythra Yukari Mythra đã để lại hồi âm 11:04, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 11 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 11:07, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Yukari Mythra Yukari Mythra đã sửa đổi #10 tin nhắn của Yukari Mythra (khác) 11:07, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 12 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 11:09, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Yukari Mythra Yukari Mythra đã sửa đổi #10 tin nhắn của Yukari Mythra (khác) 11:11, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Yukari Mythra Yukari Mythra đã sửa đổi #10 tin nhắn của Yukari Mythra (khác) 11:11, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 13 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 11:11, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Hikoujou Hikoujou đã sửa đổi #12 tin nhắn của Hikoujou (khác) 11:13, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 14 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 11:14, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 15 YA-HALLO YA-HALLO đã để lại hồi âm 11:22, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 16 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 11:26, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Bloodylord Bloodylord đã sửa đổi #1 tin nhắn của Bloodylord (khác) 11:40, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 17 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 11:55, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 18 YA-HALLO YA-HALLO đã để lại hồi âm 12:23, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 19 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 12:26, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 20 YA-HALLO YA-HALLO đã để lại hồi âm 13:23, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 21 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 13:26, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 22 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 13:29, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 23 Dalematseo Dalematseo đã để lại hồi âm 13:34, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 24 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 13:48, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 25 Bloodylord Bloodylord đã để lại hồi âm 13:50, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 26 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 13:54, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 27 Ẩn danh Ẩn danh 1.52.42.47 đã để lại hồi âm 13:57, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 28 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 14:01, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 29 Pockie-kun Pockie-kun đã để lại hồi âm 14:13, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 30 Ẩn danh Ẩn danh 27.79.48.227 đã để lại hồi âm 14:14, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 31 Ẩn danh Ẩn danh 1.52.42.47 đã để lại hồi âm 14:15, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 32 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 14:18, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 33 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 14:18, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 34 Dalematseo Dalematseo đã để lại hồi âm 14:23, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 35 Lumos96 Lumos96 đã để lại hồi âm 14:24, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 36 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 14:24, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 37 Pockie-kun Pockie-kun đã để lại hồi âm 14:24, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Dalematseo Dalematseo đã dời bỏ #34 hồi âm của Dalematseo 14:26, ngày 3 tháng 4 năm 2015
 trùng
# 38 Kamaitachi95 Kamaitachi95 đã để lại hồi âm 14:28, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 39 Dalematseo Dalematseo đã để lại hồi âm 14:30, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Dalematseo Dalematseo đã sửa đổi #39 tin nhắn của Dalematseo (khác) 14:30, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 40 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 14:31, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 41 Ẩn danh Ẩn danh 1.52.42.47 đã để lại hồi âm 14:31, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 42 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 14:34, ngày 3 tháng 4 năm 2015
# 43 Heim102 Heim102 đã để lại hồi âm 14:36, ngày 3 tháng 4 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.