FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Ultoxtung Ultoxtung đã tạo ra luồng này 04:52, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 2 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 09:27, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 3 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 10:14, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 4 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 10:43, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 5 Shigurekt Shigurekt đã để lại hồi âm 11:39, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 6 Xac Dinh Xac Dinh đã để lại hồi âm 14:06, ngày 26 tháng 2 năm 2018
# 7 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 15:17, ngày 27 tháng 2 năm 2018
# 8 Er y u r I Er y u r I đã để lại hồi âm 13:24, ngày 28 tháng 2 năm 2018
# 9 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 13:40, ngày 28 tháng 2 năm 2018
# 10 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 14:21, ngày 28 tháng 2 năm 2018
# 11 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 09:33, ngày 1 tháng 3 năm 2018
Haruzukiyo Haruzukiyo đã sửa đổi #11 tin nhắn của Haruzukiyo (khác) 09:35, ngày 1 tháng 3 năm 2018
# 12 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 04:04, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 13 Er y u r I Er y u r I đã để lại hồi âm 05:39, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 14 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 05:58, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 15 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 08:48, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 16 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 10:08, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 17 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 10:20, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 18 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 14:43, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 19 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 16:46, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 20 Er y u r I Er y u r I đã để lại hồi âm 18:19, ngày 2 tháng 3 năm 2018
# 21 KlausSchneider KlausSchneider đã để lại hồi âm 00:56, ngày 3 tháng 3 năm 2018
# 22 Er y u r I Er y u r I đã để lại hồi âm 01:35, ngày 3 tháng 3 năm 2018
# 23 KlausSchneider KlausSchneider đã để lại hồi âm 14:24, ngày 3 tháng 3 năm 2018
# 24 Dinhngoc1211 Dinhngoc1211 đã để lại hồi âm 00:26, ngày 4 tháng 3 năm 2018
# 25 KlausSchneider KlausSchneider đã để lại hồi âm 03:13, ngày 4 tháng 3 năm 2018
# 26 KlausSchneider KlausSchneider đã để lại hồi âm 03:14, ngày 4 tháng 3 năm 2018
# 27 Er y u r I Er y u r I đã để lại hồi âm 05:45, ngày 4 tháng 3 năm 2018
# 28 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 07:14, ngày 4 tháng 3 năm 2018
# 29 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 10:04, ngày 7 tháng 3 năm 2018
# 30 Haruzukiyo Haruzukiyo đã để lại hồi âm 12:14, ngày 7 tháng 3 năm 2018
# 31 Ultoxtung Ultoxtung đã để lại hồi âm 13:33, ngày 9 tháng 3 năm 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.