FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Saoden Saoden đã tạo ra luồng này 06:38, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 2 Aishiteiru Aishiteiru đã để lại hồi âm 07:55, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 3 Saoden Saoden đã để lại hồi âm 08:19, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 4 Aishiteiru Aishiteiru đã để lại hồi âm 08:27, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 5 Saoden Saoden đã để lại hồi âm 08:39, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 6 Aishiteiru Aishiteiru đã để lại hồi âm 08:55, ngày 29 tháng 8 năm 2017
# 7 Saoden Saoden đã để lại hồi âm 09:12, ngày 29 tháng 8 năm 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.