FANDOM


Số.506 Light Cruiser He-Class
軽巡へ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

36

Icon Gun p2 Hỏa lực

16

Icon Armor p2 Giáp

18

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

28

Icon Evasion p2 Né tránh

15

Icon AA p2 Đối không

12

Icon Aircraft p2 Sức chứa

2

Icon ASW p2 Đối ngầm

40

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

6

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 1
Seaplane Abyssal Recon Plane 1
-Locked- -
-Locked- -
He n

Số.519 Light Cruiser He-Class Elite
軽巡へ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

52

Icon Gun p2 Hỏa lực

34

Icon Armor p2 Giáp

32

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

48

Icon Evasion p2 Né tránh

26

Icon AA p2 Đối không

23

Icon Aircraft p2 Sức chứa

2

Icon ASW p2 Đối ngầm

45

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

6

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 1
Seaplane Abyssal Recon Plane 1
-Locked- -
-Locked- -
He e

Số.555 Light Cruiser He-Class Flagship
軽巡へ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

57

Icon Gun p2 Hỏa lực

48

Icon Armor p2 Giáp

39

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

80

Icon Evasion p2 Né tránh

46

Icon AA p2 Đối không

30

Icon Aircraft p2 Sức chứa

8

Icon ASW p2 Đối ngầm

80

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

24

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 2
Seaplane Abyssal Recon Plane 2
DepthCharge Abyssal Depth Charge 2
Sonar Abyssal Sonar 2
He f

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess