FANDOM


Sáng lập viên (Founder) [?]
Hành chính viên (Bureaucrat) [?]
Hiện hoạt Ngưng hoặt động
Bảo quản viên (Administrator) [?]
Hiện hoạt Ngưng hoặt động
Điều phối viên thảo luận (Discussions Moderator) [?]
  • Hiện chưa có điều phối viên thảo luận nào
Điều phối viên nội dung (Content Moderator) [?]
Điều phối viên tán gẫu (Chat Moderator) [?]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.