FANDOM


Số.594 Heavy Cruiser Ne-Class
重巡ネ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

80

Icon Gun p2 Hỏa lực

73 (73)

Icon Armor p2 Giáp

82 (82)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

66 (66)

Icon Evasion p2 Né tránh

()

Icon AA p2 Đối không

72 (72)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

4

Icon ASW p2 Đối ngầm

()

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

()

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck p2 May mắn

60 (60)
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
Seaplane 22inch Torpedo Late Model 0
Torpedo p2 Abyssal Recon Plane 4
594

Số.595 Heavy Cruiser Ne-Class Elite
重巡ネ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

88

Icon Gun p2 Hỏa lực

79 (79)

Icon Armor p2 Giáp

89 (89)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

74 (74)

Icon Evasion p2 Né tránh

()

Icon AA p2 Đối không

79 (79)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

4

Icon ASW p2 Đối ngầm

()

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

()

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck p2 May mắn

70 (70)
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
Torpedo p2 22inch Torpedo Late Model 0
Seaplane Abyssal Recon Plane 4
595

Số.1761 Heavy Cruiser Ne-Class Flagship
重巡ネ級flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

220

Icon Gun p2 Hỏa lực

108

Icon Armor p2 Giáp

112

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

74

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

78

Icon Aircraft p2 Sức chứa

28

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Triple Gun Mount 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
BluePlane Abyssal Patrolling Attack Hawk 28
CAV Heavy Cruiser Ne-Class Flagship 1761 Full

Giới thiệuSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.