FANDOM


Tuần dương hạm Abukuma Kai niSửa

Abukuma Kai Ni có thể phóng ngư lôi mở đầu khi giao tranh trong khi vẫn được tính là một tuần dương hạm (CL). Điều này giúp Abukuma phát huy được ở các map hạm đội liên hợp không cho phép sử dụng tuần dương hạm phóng lôi (CLT). Tuy nhiên không khuyến khích sử dụng ở các map đơn không sử dụng hạm đội liên hợp vì khá yếu so với mặt bằng chung của các tuần dương hạm khác, trang bị type A có thể dẫn đến khá phế trong đánh đêm (nếu CI torp thì hên xui)

Trang bị cho Abukuma Kai ni

Setup cơ bản Cut-in Torp (Chỉ nên xài khi là fs)
Abkmda
Abkmda
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.