Kancolle Việt Wiki

Số.1739 Khu trục hạm lớp Na
駆逐ナ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

60

Icon Gun p2.png Hỏa lực

66

Icon Armor p2.png Giáp

51

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

91

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

63

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
SONAR Abyssal FCS + CIC -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class 1739 Full.png

Số.1740 Khu trục hạm lớp Na Tinh nhuệ
駆逐ナ級elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

63

Icon Gun p2.png Hỏa lực

69

Icon Armor p2.png Giáp

55

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

95

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

69

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
SONAR Abyssal FCS + CIC -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class Elite 1740 Full.png

Số.1741 Khu trục hạm lớp Na Kì hạm
駆逐ナ級flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

66

Icon Gun p2.png Hỏa lực

79

Icon Armor p2.png Giáp

59

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

99

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

79

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
SONAR Abyssal FCS + CIC -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class Flagship 1741 Full.png

Số.1742 Khu trục hạm lớp Na Mẫu sau
駆逐ナ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

63

Icon Gun p2.png Hỏa lực

69

Icon Armor p2.png Giáp

57

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

103

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

76

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo mod.2 -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class Late Model 1742 Full.png

Số.1743 Khu trục hạm lớp Na Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ナ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

66

Icon Gun p2.png Hỏa lực

79

Icon Armor p2.png Giáp

63

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

113

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

86

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo mod.2 -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class Late Model Elite 1743 Full.png

Số.1744 Khu trục hạm lớp Na Kì hạm
駆逐ナ級後期型flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

69

Icon Gun p2.png Hỏa lực

89

Icon Armor p2.png Giáp

69

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

123

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

96

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Pháo hạng nhẹ 5inch Single Gun Mount -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo mod.2 -
- Khoá - -
DD Destroyer Na-Class Late Model Flagship 1744 Full.png


Giới thiệu[]

Xem thêm[]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess