FANDOM


  • Green: Outstanding
  • Yellow: Above Average
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft FuelKai AmmoKai
1
Nagato 30 99 0 99 0 49 32 90 98 69 Slow 12
(3,3,3,3)
100 160
2
Nagato 30 99 0 99 0 49 6 90 98 69 Slow 12
(3,3,3,3)
100 160
341
Nagato 88 118 0 100 0 55 40 91 110 70 Slow 15
(3,3,6,3)
180 225
21
Kongou 25 94 0 79 0 49 12 75 89 69 Fast 12
(3,3,3,3)
90 120
22
Kongou 25 94 0 79 0 49 12 75 89 69 Fast 12
(3,3,3,3)
90 120
23
Kongou 25 94 0 79 0 49 20 75 89 69 Fast 12
(3,3,3,3)
90 120
24
Kongou 25 94 0 79 0 49 12 75 89 69 Fast 12
(3,3,3,3)
90 120
149
Kongou 75 98 0 84 0 49 15 82 94 72 Fast 12
(3,3,3,3)
100 125
150
Kongou 75 98 0 82 0 49 13 83 95 72 Fast 12
(3,3,3,3)
100 125
151
Kongou 80 96 0 92 0 49 41 81 93 74 Fast 12
(3,3,3,3)
100 125
152
Kongou 75 104 0 82 0 49 14 82 92 72 Fast 12
(3,3,3,3)
100 125
3
Ise - 89 0 79 0 36 15 74 89 49 Slow 12
(3,3,3,3)
85 120
4
Ise - 94 0 79 0 36 15 74 89 49 Slow 12
(3,3,3,3)
85 120
26
Fusou - 94 0 79 0 33 5 67 79 39 Slow 12
(3,3,3,3)
85 120
27 Fusou - 94 0 79 0 33 5 67 79 39 Slow 12
(3,3,3,3)
85 120
136
Yamato 60 139 0 104 0 39 13 96 118 64 Slow 28
(7,7,7,7)
250 325
148
Yamato 40 139 0 99 0 40 9 97 119 63 Slow 28
(7,7,7,7)
250 325
172
Bismarck 30 93 0 58 0 52 10 94 93 69 Fast 16
(4,4,4,4)
95 115
173 Bismarck 50 97 0 62 0 54 20 96 94 72 Fast 16
(4,4,4,4)
105 135
178 Bismarck 75 99 36 70 0 59 22 96 95 74 Fast 16
(4,4,4,4)
110 155
246
Vittorio Veneto
(FBB)
35 102 0 90 0 52 30 92 92 76 Fast 12
(3,3,3,3)
140 170
247
Vittorio Veneto
(FBB)
35 105 0 94 0 52 8 92 90 71 Fast 12
(3,3,3,3)
140 170
240
Iowa 50 115 0 120 0 70 40 92 107 70 Fast 16
(4,4,4,4)
200 275
239
Queen Elizabeth
(BB)
75 106 0 98 0 58 70 82 93 66 Slow 12
(3,3,3,3)
90 110
312
Gangut 45 89 0 65 0 36 30 72 90 66 Slow 4
(1,1,1,1)
80 105
316
Gangut 75 90 32 72 0 38 35 77 95 68 Slow 6
(1,1,2,2)
85 110
292
Richelieu 45 96 0 78 0 54 24 89 96 73 Fast 12
(3,3,3,3)
100 130
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft FuelKai AmmoKai