FANDOM


Khinh tuần lớp Ho Sửa

CL Ho Class Khinh tuần lớp Ho
軽巡ホ級
Ho n


Icon HP
Máu
33
Icon Gun
Hỏa lực
14 (16)
Icon Torpedo
Ngư lôi
24 (24)
Icon AA
Đối không
10
Icon Armor
Giáp
15
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
5inch Single AA Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:
CL Ho Class2 Khinh tuần lớp Ho Tinh nhuệ
軽巡ホ級elite
Ho e


Icon HP
Máu
48
Icon Gun
Hỏa lực
30 (32)
Icon Torpedo
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
30
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
5inch Single AA Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:
CL Ho Class3 Khinh tuần lớp Ho Kỳ Hạm
軽巡ホ級flagship
Ho f


Icon HP
Máu
53
Icon Gun
Hỏa lực
42 (44)
Icon Torpedo
Ngư lôi
72 (72)
Icon AA
Đối không
27
Icon Armor
Giáp
36
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
5inch Single AA Cannon
,DepthCharge
Abyssal Depth Charge
,Sonar
Abyssal Sonar
Cut-In:


Khinh tuần lớp He Sửa

CL He Class Khinh tuần lớp He
軽巡ヘ級
He n


Icon HP
Máu
36
Icon Gun
Hỏa lực
16 (19)
Icon Torpedo
Ngư lôi
28 (28)
Icon AA
Đối không
12
Icon Armor
Giáp
18
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:
CL He Class2 Khinh tuần lớp He Tinh nhuệ
軽巡ヘ級elite
He e


Icon HP
Máu
57
Icon Gun
Hỏa lực
34 (37)
Icon Torpedo
Ngư lôi
48 (48)
Icon AA
Đối không
23
Icon Armor
Giáp
32
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:
CL He Class3 Khinh tuần lớp He Kỳ Hạm
軽巡ヘ級flagship
He f


Icon HP
Máu
57
Icon Gun
Hỏa lực
48 (51)
Icon Torpedo
Ngư lôi
80 (80)
Icon AA
Đối không
30
Icon Armor
Giáp
39
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
,Sonar
Abyssal Sonar
Cut-In:


Khinh tuần lớp To Sửa

CL To Class Khinh tuần lớp Ho
軽巡ト級
To n


Icon HP
Máu
39
Icon Gun
Hỏa lực
24 (27)
Icon Torpedo
Ngư lôi
28 (30)
Icon AA
Đối không
12
Icon Armor
Giáp
20
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Torpedo p2
21inch Torpedo
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium+Torpedo p2
CL To Class2 Khinh tuần lớp To Tinh Nhuệ
軽巡ト級elite
To e


Icon HP
Máu
55
Icon Gun
Hỏa lực
36 (39)
Icon Torpedo
Ngư lôi
48 (50)
Icon AA
Đối không
24
Icon Armor
Giáp
36
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Torpedo p2
21inch Torpedo
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium+Torpedo p2


Khinh tuần lớp Tsu Sửa

CL Tsu b Khinh tuần lớp Tsu
軽巡ツ級
Tsu 1


Icon HP
Máu
48
Icon Gun
Hỏa lực
58 (62)
Icon Torpedo
Ngư lôi
84 (84)
Icon AA
Đối không
88
Icon Armor
Giáp
55
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:GreenGunDP
5inch Twin Dual Purpose Cannon
,GreenGunDP
5inch Twin Dual Purpose Cannon
,Sonar
Abyssal Sonar Mk II
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:GreenGunDP+GreenGunDP
CL Tsu elite b Khinh tuần lớp Tsu Tinh Nhuệ
軽巡ツ級elite
Tsu 2

Có khả năng cut-in AA

Icon HP
Máu
66
Icon Gun
Hỏa lực
64 (68)
Icon Torpedo
Ngư lôi
92 (92)
Icon AA
Đối không
96
Icon Armor
Giáp
68
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:GreenGunDP
5inch Twin Dual Purpose Cannon
,GreenGunDP
5inch Twin Dual Purpose Cannon
,Sonar
Abyssal Sonar Mk II
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:GreenGunDP+GreenGunDP

Lôi tuần lớp Chi Sửa

CT Chi Class Lôi tuần lớp Chi
雷巡チ級
Chi n


Icon HP
Máu
48
Icon Gun
Hỏa lực
18 (20)
Icon Torpedo
Ngư lôi
48 (52)
Icon AA
Đối không
10
Icon Armor
Giáp
22
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
5inch Single AA Cannon
,Torpedo p2
221inch Torpedo
,Torpedo p2
21inch Torpedo
Cut-In:Torpedo p2 + RedGunMedium + Torpedo p2
CT Chi Class2 Lôi tuần lớp Chi Tinh nhuệ
雷巡チ級elite
Chi e


Icon HP
Máu
50
Icon Gun
Hỏa lực
35 (38)
Icon Torpedo
Ngư lôi
72 (82)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
34
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:Torpedo p2 + RedGunMedium + Torpedo p2
CT Chi Class3 Lôi tuần lớp Chi Kỳ hạm
雷巡チ級flagship
Chi f


Icon HP
Máu
70
Icon Gun
Hỏa lực
50 (53)
Icon Torpedo
Ngư lôi
120 (140)
Icon AA
Đối không
30
Icon Armor
Giáp
60
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
Cut-In:Torpedo p2 + RedGunMedium + Torpedo p2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.