FANDOM


Chiến hạm lớp Ru Sửa

BB Ru Class Chiến hạm lớp Ru
戦艦ル級
Ru n


Icon HP
Máu
90
Icon Gun
Hỏa lực
65 (92)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
70
Icon Armor
Giáp
70
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun
BB Ru Class2 Chiến hạm lớp Ru Tinh nhuệ
戦艦ル級elite
Ru e


Icon HP
Máu
90
Icon Gun
Hỏa lực
85 (132)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
70
Icon Armor
Giáp
85
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Radar
Surface Radar Mk.I
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun + RedGunHeavy
BB Ru Class3 Chiến hạm lớp Ru Kỳ hạm
戦艦ル級flagship
Ru f


Icon HP
Máu
98
Icon Gun
Hỏa lực
90 (130)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
80
Icon Armor
Giáp
99
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,Radar
Surface Radar Mk.I
Cut-In:RedGunHeavy + RedGunHeavy + RedGunHeavy
BB Ru Class4 Chiến hạm lớp Ru Kỳ hạm Kai
戦艦ル級改flagship
Ru Kai


Icon HP
Máu
130
Icon Gun
Hỏa lực
110 (150)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
88
Icon Armor
Giáp
110
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,Radar
Surface Radar Mk.II
,Seaplane
Flying-fish Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunHeavy + RedGunHeavy

Chiến hạm lớp Ta Sửa

BB Ta Class Chiến hạm lớp Ta
戦艦タ級
Ta n


Icon HP
Máu
84
Icon Gun
Hỏa lực
60 (97)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
60
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun
BB Ta Class2 Chiến hạm lớp Ta Tinh nhuệ
戦艦タ級elite
Ta e


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
75 (117)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
65
Icon Armor
Giáp
88
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Radar
Surface Radar Mk.I
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun + RedGunHeavy
BB Ta Class3 Chiến hạm lớp Ta Kỳ hạm
戦艦タ級flagship
Ta f


Icon HP
Máu
90
Icon Gun
Hỏa lực
85 (125)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
70
Icon Armor
Giáp
96
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Radar
Surface Radar Mk.I
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun + RedGunHeavy

Chiến hạm lớp Re Sửa

BB re 001 Chiến hạm lớp Re
戦艦レ級
Re n

Có tham gia không chiến
Có thể tấn công tàu ngầm.

Icon HP
Máu
180
Icon Gun
Hỏa lực
90 (117)
Icon Torpedo
Ngư lôi
100 (110)
Icon AA
Đối không
80
Icon Armor
Giáp
110
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,RedPlane
Flying-fish Abyssal Dive Bomber
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun + Torpedo p2
BB re 002 Chiến hạm lớp Re Tinh nhuệ
戦艦レ級elite
Re e

Có tham gia không chiến, phóng ngư lôi mở màn.
Có thể tấn công tàu ngầm.

Icon HP
Máu
270
Icon Gun
Hỏa lực
130 (157)
Icon Torpedo
Ngư lôi
120 (138)
Icon AA
Đối không
100
Icon Armor
Giáp
130
Icon Range
Tầm bắn
Xa
Trang bị:RedGunHeavy
16inch Triple Cannon
,YellowGun
12.5inch Twin Secondary Cannon
,Torpedo p2
Abyssal Cuttlefish Torpedo
,RedPlane
Flying-fish Abyssal Dive Bomber
Cut-In:RedGunHeavy + YellowGun
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.