FANDOM


Tiềm thủy lớp Ka Sửa

SS Ka Class Tiềm thủy lớp Ka
潜水カ級
Ka n


Icon HP
Máu
19
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
42 (46)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
7
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2
SS Ka Class2 Tiềm thủy lớp Ka Tinh nhuệ
潜水カ級elite
Ka e

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
27
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
64 (78)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
21
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2 + Torpedo p2
SS Ka Class3 Tiềm thủy lớp Ka Kỳ hạm
潜水カ級flagship
Ka f

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
37
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
86 (108)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
30
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2 + Torpedo p2

Tiềm thủy lớp Yo Sửa

SS Yo Class Tiềm thủy lớp Yo
潜水ヨ級
Yo n

Torpedo p2 + Torpedo p2

Icon HP
Máu
24
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
52 (62)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
9
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:
SS Yo Class2 Tiềm thủy lớp Yo Tinh nhuệ
潜水ヨ級elite
Yo e

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
34
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
74 (94)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
27
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2 + Torpedo p2
SS Yo Class3 Tiềm thủy lớp Yo Kỳ hạm
潜水ヨ級flagship
Yo f

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
44
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
96 (121)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
36
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2 + Torpedo p2

Tiềm thủy lớp So Sửa

SS So Class Tiềm thủy lớp So
潜水ソ級
SS-So


Icon HP
Máu
33
Icon Gun
Hỏa lực
24 (25)
Icon Torpedo
Ngư lôi
70 (80)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
15
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,RedGunLight
3inch Single AA Cannon
Cut-In:
SS So Class2 Tiềm thủy lớp So Tinh nhuệ
潜水ソ級elite
SS-So Elite

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
45
Icon Gun
Hỏa lực
30 (31)
Icon Torpedo
Ngư lôi
100 (120)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
30
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,RedGunLight
3inch Single AA Cannon
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2
SS So Class3 Tiềm thủy lớp So Kỳ hạm
潜水ソ級flagship
572

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP
Máu
48
Icon Gun
Hỏa lực
30 (30)
Icon Torpedo
Ngư lôi
135 (165)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
42
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
Cut-In:Torpedo p2 + Torpedo p2 + Torpedo p2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.