FANDOM


Tàu chở hàng Lớp Wa Sửa

AP Wa Class Thâu tống lớp Wa
輸送ワ級
Wa n


Icon HP
Máu
70
Icon Gun
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
10
Icon Range
Tầm bắn
-
Trang bị:
Cut-In:
AP Wa Class2 Thâu tống lớp Wa Tinh nhuệ
輸送ワ級elite
Wa e


Icon HP
Máu
80
Icon Gun
Hỏa lực
15 (18)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
0
Icon Armor
Giáp
35
Icon Range
Tầm bắn
Gần
Trang bị:RedGunLight
5inch Single Cannon
,RedGunLight
3inch Single AA Cannon
,RedGunLight
3inch Single AA Cannon
Cut-In:RedGunLight + RedGunLight + RedGunLight
Wa flagship card Thâu tống lớp Wa Kỳ hạm
輸送ワ級flagship
Wa flagship


Icon HP
Máu
130
Icon Gun
Hỏa lực
55 (62)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
40
Icon Armor
Giáp
65
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,RedGunLight
5inch Single Cannon
,RedGunLight
5inch Single Cannon
Cut-In:RedGunLight + RedGunMedium + RedGunLight

Phù du Yếu tái Sửa

Floating Platform Phù du Yếu tái (A)
浮遊要塞(A)
536 Floating Fortress


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
40
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform2 Phù du Yếu tái (B)
浮遊要塞(B)
537 Floating Fortress


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
40
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform3 Phù du Yếu tái (C)
浮遊要塞(C)
538 Floating Fortress


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
40
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:

Hộ vệ Yếu tái Sửa

Floating Platform Hộ vệ Yếu tái (A)
護衛要塞A)
536 Floating Fortress


Icon HP
Máu
66
Icon Gun
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
50
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform2 Hộ vệ Yếu tái (B)
護衛要塞(B)
537 Floating Fortress


Icon HP
Máu
66
Icon Gun
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
50
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform3 Hộ vệ Yếu tái (C)
護衛要塞(C)
538 Floating Fortress


Icon HP
Máu
66
Icon Gun
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA
Đối không
20
Icon Armor
Giáp
50
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:

Pháo đài tiểu quỷ Sửa

BB Artillery Imp 665 Battle Pháo đài tiểu quỷ (A)
砲台小鬼(A)
BB Artillery Imp 665 Full

Chịu ảnh hưởng từ GreenAmmo, LandingCraft, Agat c

Icon HP
Máu
130
Icon Gun
Hỏa lực
100
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
65
Icon Armor
Giáp
110
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunLight
5inch Coastal Gun
,RedGunLight
5inch Coastal Gun
,GreenGunMG
40mm Quadruple Autocannon Mount
,Radar
Coastal Radar
Cut-In:RedGunLight + RedGunLight
BB Artillery Imp 665 Battle Pháo đài tiểu quỷ (B)
砲台小鬼(B)
BB Artillery Imp 665 Full

Chịu ảnh hưởng từ GreenAmmo, LandingCraft, Agat c

Icon HP
Máu
130
Icon Gun
Hỏa lực
100
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
75
Icon Armor
Giáp
105
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunLight
5inch Coastal Gun
,GreenGunMG
40mm Quadruple Autocannon Mount
,GreenGunMG
40mm Quadruple Autocannon Mount
,Radar
Coastal Radar
Cut-In:
BB Artillery Imp 665 Battle Pháo đài tiểu quỷ (C)
砲台小鬼(C)
BB Artillery Imp 665 Full

Chịu ảnh hưởng từ GreenAmmo, LandingCraft, Agat c

Icon HP
Máu
130
Icon Gun
Hỏa lực
100
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
85
Icon Armor
Giáp
100
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunLight
5inch Coastal Gun
,GreenGunDP
4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
,GreenGunMG
40mm Quadruple Autocannon Mount
,Radar
Coastal Radar
Cut-In:RedGunLight + GreenGunDP
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.