FANDOM


Khinh mẫu lớp Nu Sửa

CVL Nu Class Khinh mẫu lớp Nu
軽母ヌ級
Nu n


Icon HP
Máu
65
Icon Gun
Hỏa lực
0 (67)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
15
Icon Armor
Giáp
25
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber
Cut-In:
CVL Nu Class2 Khinh mẫu lớp Nu Tinh nhuệ
軽母ヌ級elite
Nu e


Icon HP
Máu
70
Icon Gun
Hỏa lực
0 (67)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
15
Icon Armor
Giáp
35
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber
Cut-In:
CVL Nu Class3 Khinh mẫu lớp Nu Kỳ hạm
軽母ヌ級flagship
Nu f

Có thể tấn công tàu ngầm.
Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
84
Icon Gun
Hỏa lực
18 (115)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
36
Icon Armor
Giáp
70
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:

Hàng không mẫu hạm lớp Wo Sửa

CV O Class Hàng không mẫu hạm lớp Wo
空母ヲ級
Wo n


Icon HP
Máu
85
Icon Gun
Hỏa lực
0 (67)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
30
Icon Armor
Giáp
40
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber
Cut-In:
CV O Class2 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Tinh nhuệ
空母ヲ級elite
Wo e


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
0 (76)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
40
Icon Armor
Giáp
55
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
CV O Class3 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm (A)
空母ヲ級flagship(A)
Wo f

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
96
Icon Gun
Hỏa lực
25 (113.5)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
50
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter Mk.II
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
CV Wo Class5 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm (B)
空母ヲ級flagship(B)
579

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
96
Icon Gun
Hỏa lực
25 (153.5)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
50
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter
,RedPlane
Abyssal Hell Diver
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
Cut-In:
CV Wo Class5 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm (C)
空母ヲ級flagship(C)
579

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
96
Icon Gun
Hỏa lực
25
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
50
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter Kai
,RedPlane
Abyssal Hell Dive Bomber
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
Cut-In:
CV Wo Class5 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm (D)
空母ヲ級flagship(D)
579

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
96
Icon Gun
Hỏa lực
25
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
50
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter Kai
,RedPlane
Abyssal Hell Dive Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber Kai
Cut-In:
CV Wo Class4 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm Kai (A)
空母ヲ級改flagship(A)
Wo fk

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
160
Icon Gun
Hỏa lực
40 (160)
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
90
Icon Armor
Giáp
120
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Fighter Mark.III
,RedPlane
Abyssal Dive Bomber Mark.II
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mark.III
,BluePlane
Abyssal Torpedo Bomber Mark.III
Cut-In:
CV Wo Class4 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm Kai (B)
空母ヲ級改flagship(B)
Wo fk

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
160
Icon Gun
Hỏa lực
40
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
90
Icon Armor
Giáp
120
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter
,RedPlane
Abyssal Hell Diver
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
,BluePlane
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
Cut-In:
CV Wo Class4 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm Kai (C)
空母ヲ級改flagship(C)
Wo fk

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
160
Icon Gun
Hỏa lực
40
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
90
Icon Armor
Giáp
120
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter Kai
,RedPlane
Abyssal Hell Dive Bomber
,BluePlane
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Revenge Torpedo Bomber
Cut-In:
CV Wo Class4 Hàng không mẫu hạm lớp Wo Kỳ hạm Kai (D)
空母ヲ級改flagship(D)
Wo fk

Có thể tham gia đánh đêm

Icon HP
Máu
160
Icon Gun
Hỏa lực
40
Icon Torpedo
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA
Đối không
90
Icon Armor
Giáp
120
Icon Range
Tầm bắn
N/A
Trang bị:GreenPlane
Abyssal Cat Fighter Kai
,RedPlane
Abyssal Hell Dive Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
,BluePlane
Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
Cut-In:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.