FANDOM


  • Phần thưởng khi đăng nhập 14/2 - 16/2/2014. Khi mở được cho 700Fuel, 700Ammo, 700Steel và 1500Bauxite.

Update 14/2/2014