Số.511 Battleship Ru-Class
戦艦ル級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

90

Icon Gun p2.png Hỏa lực

65

Icon Armor p2.png Giáp

70

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

3

Icon AA p2.png Đối không

70

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

9

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

20

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

5
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 3
Pháo phụ 12.5inch Twin Secondary Cannon 3
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
-Locked- -
Ru 1.png

Số.524 Battleship Ru-Class Elite
戦艦ル級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

90

Icon Gun p2.png Hỏa lực

85

Icon Armor p2.png Giáp

85

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

16

Icon AA p2.png Đối không

70

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

12

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

20

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 3
Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 3
Pháo phụ 12.5inch Twin Secondary Cannon 3
RADAR Surface Radar Mk.I 3
Ru 2.png

Số.529 Battleship Ru-Class Flagship
戦艦ル級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

98

Icon Gun p2.png Hỏa lực

90

Icon Armor p2.png Giáp

99

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

40

Icon AA p2.png Đối không

80

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

20

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

30

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 5
Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 5
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 5
RADAR Surface Radar Mk.I 5
Ru 3.png

Số.567 Battleship Ru-Class Kai
戦艦ル級改
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

130

Icon Gun p2.png Hỏa lực

110

Icon Armor p2.png Giáp

110

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

43

Icon AA p2.png Đối không

88

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

20

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

36

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

50
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 5
Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 5
RADAR Surface Radar Mk.II 5
Thủy phi cơ Flying-fish Abyssal Recon Plane 5
Ru 4.png

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.