FANDOM


Nhiệm vụ Sortie (出撃) Sửa

Quest sortie
Nhiệm vụ Sortie
ID Hướng dẫn Fuel Ammo Steel Bauxite Phần thưởng Điều kiện
B1 はじめての「出撃」!
The First Sortie
Cho hạm đội chính đi sorties. 20 / 20 / 0 / 0 Bucket X 1
B2 鎮守府正面海域を護れ!
Guard the Sea in Front of the Naval Base
Vượt qua map 1-1. 30 / 30 / 30 / 0 Bucket X 1
Sau khi hoàn thành sẽ mở: E1, E2
B3 第2艦隊、出撃せよ!
Sortie The 2nd Fleet
Cho hạm đội thứ 2 đi sortie. 0 / 0 / 200 / 200 Development material X 1 Điều kiện để mở: A6
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A11
B4 南西諸島沖に出撃せよ!
Sortie to World 1-2
Vượt qua map 1-2. 40 / 40 / 0 / 0 Bucket X 1 Điều kiện để mở: Bd1
B5 接近する「敵前衛艦隊」を迎撃せよ!
Intercept the Approaching Enemy Vanguard Fleet
Vượt qua map 1-2 thêm 1 lần nữa (đánh thắng boss). 50 / 0 / 50 / 0 Development material X 1
Miyuki
Miyuki Miyuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 5 (19)

Icon Torpedo p2 27 (69)

Icon Evasion p2 40 (79)

Icon AA p2 10 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c


Sau khi hoàn thành sẽ mở: B6
B6 「水雷戦隊」で出撃せよ!
Sortie a Torpedo Squadron
Ra trận với hạm đội gồm 1 CL làm kì hạm và 3 DD. 60 / 60 / 0 / 60 Tatsuta
Tatsuta Tatsuta
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 23

Icon Gun p2 11 (39)

Icon Armor p2 7 (29)

Icon Torpedo p2 18 (59)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 8 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 18 (59)

Icon Speed p2 Cao

Icon LOS p2 7 (19)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 17 (49)

Xx c 0

Xx c 0

Điều kiện để mở: B5
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B7, B30
B7 「重巡洋艦」を出撃させよ!
Sortie a Heavy Cruiser
Ra trận với hạm đội có kì hạm là CA. 70 / 0 / 70 / 0 Development material X 1 Điều kiện để mở: B6
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B8, D15
B8 「戦艦」を出撃させよ!
Sortie a Battleship
Ra trận với hạm đội có kì hạm là BB.
(Không tính BBV.)
0 / 150 / 150 / 0 Development material X 1 Điều kiện để mở: B7
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B9
B9 「空母機動部隊」出撃せよ!
Sortie a Carrier Task Force
Ra trận với hạm đội có CV(L) làm kì hạm, còn lại là CL, DD hoặc AV, có đủ 6 tàu.
(Không được cho BB/CA vào.)
200 / 0 / 0 / 300 Development material X 1 Điều kiện để mở: B8
B10 敵空母を撃沈せよ!
Sink an Enemy Carrier
Đánh chìm một CV(L) của địch.[1] 0 / 0 / 0 / 100 Akagi
Akagi Akagi
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 69

Icon Gun p2 0 (38)

Icon Armor p2 28 (54)

Icon Torpedo p2 0 (0)

Icon Evasion p2 28 (69)

Icon AA p2 32 (74)

Icon Aircraft p2 73

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 44 (69)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12(49)

Xx c 18

Xx c 18

Xx c 27

Xx c 10

Điều kiện để mở: A11
B11 「三川艦隊」出撃せよ!
Sortie the Mikawa Fleet
Ra trận với hạm đội gồm Choukai
Choukai Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (54)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (49)

Icon Evasion p2 35 (59)

Icon AA p2 18 (56)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Aoba
Aoba Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kako
Kako Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (49)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (49)

Icon Evasion p2 33 (59)

Icon AA p2 16 (49)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Furutaka
Furutaka Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Tenryuu
Tenryuu Tenryuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 23

Icon Gun p2 11 (39)

Icon Armor p2 7 (29)

Icon Torpedo p2 18 (59)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 8 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 18 (59)

Icon Speed p2 Cao

Icon LOS p2 7 (19)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 17 (49)

Xx c 0

Xx c 0

và một tàu có tốc độ NHANH.
0 / 200 / 0 / 0 EmergencyRepair X 1 Điều kiện để mở: A20
B12 「第六駆逐隊」出撃せよ!
Sortie the 6th Destroyer Division
Ra trận với hạm đội CHỈ GỒM Akatsuki
Akatsuki Akatsuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 27 (79)

Icon Evasion p2 42 (89)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

, Hibiki
072 Hibiki
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 27 (69)

Icon Evasion p2 42 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Inazuma
Inazuma Inazuma
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 27 (69)

Icon Evasion p2 42 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10

Xx c

Xx c

Ikazuchi
Ikazuchi Ikazuchi
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 27 (69)

Icon Evasion p2 42 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10

Xx c

Xx c

.
200 / 0 / 0 / 0 Bucket X 1 Điều kiện để mở: A10, Bw3
B13 「第四戦隊」出撃せよ!
Sortie the 4th Cruiser Division
Đánh thắng Boss (B+) map 2-2 với hạm đội gồm Atago
Atago Atago
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (54)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (59)

Icon Evasion p2 35 (59)

Icon AA p2 18 (56)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Takao
Takao Takao
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (59)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (59)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 18 (66)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Choukai
Choukai Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (54)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (49)

Icon Evasion p2 35 (59)

Icon AA p2 18 (56)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Maya
Maya Maya
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (54)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (49)

Icon Evasion p2 35 (59)

Icon AA p2 18 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

. Có thể đưa thêm 2 tàu khác vào.
150 / 100 / 150 / 100 Bucket X 1 Điều kiện để mở: A21
B14 「西村艦隊」出撃せよ!
Sortie the Nishimura Fleet
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Fusou
Fusou Fusou
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

, Yamashiro
Yamashiro Yamashiro
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

, Mogami
Mogami Mogami
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 41

Icon Gun p2 40 (59)

Icon Armor p2 31 (59)

Icon Torpedo p2 18 (69)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 20 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 14 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Shigure
Shigure Shigure
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

. Có thể đưa thêm 2 tàu khác vào.
400 / 0 / 400 / 0 FBS X 1 Bucket X 2 Điều kiện để mở: A22
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A44, A46, A53
B15 「第五航空戦隊」出撃せよ!
Sortie the 5th Carrier Division
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm Shoukaku
Shoukaku Shoukaku
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 62

Icon Gun p2 0 (39)

Icon Armor p2 33 (49)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 39 (59)

Icon AA p2 30 (69)

Icon Aircraft p2 75

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 44 (69)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 21

Xx c 21

Xx c 21

Xx c 12

Zuikaku
Zuikaku Zuikaku
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 62

Icon Gun p2 0 (39)

Icon Armor p2 33 (49)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 39 (69)

Icon AA p2 30 (69)

Icon Aircraft p2 75

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 44 (69)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 40 (89)

Xx c 21

Xx c 21

Xx c 21

Xx c 12

. Có thể thêm 4 tàu khác.
200 / 200 / 0 / 700 FBM X 1 Bucket X 2 Điều kiện để mở: A23
B16 新「三川艦隊」出撃せよ!
Sortie the New Mikawa Fleet
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Choukai
Choukai Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 45

Icon Gun p2 40 (54)

Icon Armor p2 35 (49)

Icon Torpedo p2 24 (49)

Icon Evasion p2 35 (59)

Icon AA p2 18 (56)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Aoba
Aoba Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kinugasa
Kinugasa Kinugasa
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kako
Kako Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (49)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (49)

Icon Evasion p2 33 (59)

Icon AA p2 16 (49)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Furutaka
Furutaka Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Tenryuu
Tenryuu Tenryuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 23

Icon Gun p2 11 (39)

Icon Armor p2 7 (29)

Icon Torpedo p2 18 (59)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 8 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 18 (59)

Icon Speed p2 Cao

Icon LOS p2 7 (19)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 17 (49)

Xx c 0

Xx c 0

.
100 / 150 / 100 / 150 EmergencyRepair X 1 Điều kiện để mở: A24
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A50, A52
B17 「潜水艦隊」出撃せよ!
Sortie a Submarine Fleet
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm 2 SS. Có thể thêm 4 tàu khác. 150 / 0 / 300 / 0 Special order furniture shop X 1 Điều kiện để mở: A25
B18 「航空水上打撃艦隊」出撃せよ!
Sortie an Aviation Surface Attack Fleet
Đánh thắng Boss (B+) map 4-2 với hạm đội gồm có 2 BBV và 2 CAV. Có thể thêm 2 tàu khác. 0 / 150 / 0 / 300 Fatigue"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A26
B19 「第六戦隊」出撃せよ!
Sortie the 6th Cruiser Division
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Furutaka
Furutaka Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kako
Kako Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (49)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (49)

Icon Evasion p2 33 (59)

Icon AA p2 16 (49)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kinugasa
Kinugasa Kinugasa
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Aoba
Aoba Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 150 / 0 / 300 FBM X 1 EmergencyRepair X 1 Điều kiện để mở: A28
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B34
B20 「第八駆逐隊」出撃せよ!
Sortie the 8th Destroyer Division
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Asashio
Asashio Asashio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (79)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

, Michishio
Michishio Michishio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Ooshio
Ooshio Ooshio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

Arashio
Arashio Arashio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 100 / 400 / 0 FBM X 1 Development material X 1 Điều kiện để mở: A31
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A32, Bm6, D10
B21 「第十八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 18" xuất kích !
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm Arare
Arare Arare
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Kagerou
Kagerou Kagerou
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 44 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 24 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 6 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

, Kasumi
Kasumi Kasumi
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 15 (59)

Xx c

Xx c

Shiranui
Shiranui Shiranui
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 44 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 24 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 6 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 100 / 0 / 400 FBL X 1 Development material X 2 Điều kiện để mở: A32
Sau khi hoàn thành sẽ mở: Bm5
B22 「第三十駆逐隊(第一次)」出撃せよ!
"Đội khu trục số 30" xuất kích !
Đánh Boss map 3-2 (C+) với hạm đội gồm Mutsuki
Mutsuki Mutsuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (59)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

, Kisaragi
Kisaragi Kisaragi
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Mochizuki
Mochizuki Mochizuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

Yayoi
Yayoi Yayoi
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

. Có thể thêm 2 DD khác.
100 / 100 / 100 / 500 Fatigue"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A33
B23 「航空戦艦」抜錨せよ!
Sortie an Aviation Battleship
Đánh thắng Boss (B+) map 4-4 với hạm đội gồm ít nhất 2 BBV. 0 / 300 / 300 / 900 FBL X 1 Bucket X 3 Điều kiện để mở: D10
B24 「第三十駆逐隊」対潜哨戒!
The 30th Destroyer Division Anti-Submarine Patrol
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội gồm Mutsuki
Mutsuki Mutsuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (59)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

, Yayoi
Yayoi Yayoi
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Uzuki
Uzuki Uzuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

Mochizuki
Mochizuki Mochizuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 13

Icon Gun p2 6 (29)

Icon Armor p2 5 (18)

Icon Torpedo p2 18 (49)

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 7 (29)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 16 (39)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 4 (17)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

.
330 / 330 / 330 / 0 Special order furniture shop X 1 Điều kiện để mở: A34
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A35, B27
B25 新編「第二航空戦隊」出撃せよ!s
Sortie the New 2nd Carrier Division
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Hiryuu Kai Ni
Hiryuu M2 Hiryuu Kai Ni
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 0 (64)

Icon Armor p2 37 (76)

Icon Torpedo p2 0 (0)

Icon Evasion p2 40 (82)

Icon AA p2 33 (82)

Icon Aircraft p2 79

Icon ASW p2 0 (0)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 52 (89)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 50 (92)

Xx c 18

Xx c 36

Xx c 22

Xx c 3

là kì hạm, Hiryuu
Hiryuu Hiryuu
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 50

Icon Gun p2 0 (29)

Icon Armor p2 27 (49)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 37 (69)

Icon AA p2 26 (69)

Icon Aircraft p2 64

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Cao

Icon LOS p2 42 (50)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 35 (89)

Xx c 12

Xx c 27

Xx c 18

Xx c 7

, 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 500 / 0 / 500 Fatigue"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A36
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A39, F13, F14
B26 精鋭「第二航空戦隊」抜錨せよ!
Sortie the Elite 2nd Carrier Division
Đánh thắng Boss (S) map 4-3 với hạm đội gồm Souryuu Kai Ni
Souryuu M2 Souryuu Kai Ni
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 0 (57)

Icon Armor p2 36 (75)

Icon Torpedo p2 0 (0)

Icon Evasion p2 36 (74)

Icon AA p2 34 (84)

Icon Aircraft p2 79

Icon ASW p2 0 (0)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 55 (90)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 15 (59)

Xx c 18

Xx c 35

Xx c 20

Xx c 6

là kì hạm, Hiryuu Kai Ni
Hiryuu M2 Hiryuu Kai Ni
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 0 (64)

Icon Armor p2 37 (76)

Icon Torpedo p2 0 (0)

Icon Evasion p2 40 (82)

Icon AA p2 33 (82)

Icon Aircraft p2 79

Icon ASW p2 0 (0)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 52 (89)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 50 (92)

Xx c 18

Xx c 36

Xx c 22

Xx c 3

, 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
500 / 0 / 500 / 0 Special order furniture shop X 1 Điều kiện để mở: A39
B27 戦艦「榛名」出撃せよ!
Sortie the Battleship: "Haruna"
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Haruna Kai Ni
Haruna M2 Haruna Kai Ni
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 81

Icon Gun p2 75 (96)

Icon Armor p2 70 (93)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 69 (74)

Icon AA p2 41 (92)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 42 (49)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 41 (89)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

là kì hạm. Có thể thêm 5 tàu khác.
100 / 0 / 0 / 0 RedGunHeavyPháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu Điều kiện để mở: B24
B28 「第六〇一航空隊」出撃せよ!
Sortie the 601st Naval Air Group
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Unryuu Kai
180px Unryuu Kai
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP p2 60

Icon Gun p2 0 (48)

Icon Armor p2 35 (77)

Icon Torpedo p2 0 (0)

Icon Evasion p2 35 (72)

Icon AA p2 32 (78)

Icon Aircraft p2 69

Icon ASW p2 0 (0)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 48 (82)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (59)

Xx c 18

Xx c 21

Xx c 27

Xx c 3

. Có thể thêm 5 tàu khác.
0 / 300 / 0 / 300 Icon tbtmbthThợ bảo trì máy bay trên hạm Điều kiện để mở: A41
Sau khi hoàn thành sẽ mở: F15
B29 「軽空母」戦隊、出撃せよ!
Sortie a Light Carrier Squadron
Đánh thắng Boss (S) map 2-1 với hạm đội gồm 1-2 CVL, 1 CL[2] và 3~4 DD. 0 / 300 / 0 / 300 Bucket X 3 EmergencyRepair X 1 Điều kiện để mở: A5
B30 「水雷戦隊」バシー島沖緊急展開
The Torpedo Squadron Bashi Island Emergency Deployment
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm 1~2 CL và 4~5 DD, CL là kì hạm. Hạm đội chỉ gồm CL và DD. 300 / 300 / 0 / 0 FBL X 1
Special order furniture shop X 1
Điều kiện để mở: B6
Sau khi hoàn thành sẽ mở: Bm2
B31 「第二戦隊」抜錨!
Sortie the 2nd Squadron
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 2 lần với hạm đội có Fusou
Fusou Fusou
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

, Mutsu
Mutsu Mutsu
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 80

Icon Gun p2 82 (99)

Icon Armor p2 75 (89)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 24 (49)

Icon AA p2 31 (89)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 12 (39)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 3 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

, Nagato
Nagato Nagato
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 80

Icon Gun p2 82 (99)

Icon Armor p2 75 (89)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 24 (49)

Icon AA p2 31 (89)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 12 (39)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 20 (79)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Yamashiro
Yamashiro Yamashiro
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 400 / 0 / 0 RedAmmoĐạn xuyên giáp Kiểu 1 Điều kiện để mở: A42
B32 「戦艦部隊」北方海域に突入せよ!
Rush the Battleship Force to the Northern Sea
Đánh thắng Boss (S) map 3-5 với hạm đội có 2 BB[3] và duy nhất 1 CVL[4]. Có thể thêm 3 tàu khác. 0 / 500 / 0 / 250 Development material X 2
RedAmmoĐạn xuyên giáp Kiểu 1
Điều kiện để mở: Bm4
B33 「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!
Advance the Nishimura Fleet to the Southern Sea
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Fusou
Fusou Fusou
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

, Michishio
Michishio Michishio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

, Mogami
Mogami Mogami
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 41

Icon Gun p2 40 (59)

Icon Armor p2 31 (59)

Icon Torpedo p2 18 (69)

Icon Evasion p2 35 (69)

Icon AA p2 20 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 14 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Shigure
Shigure Shigure
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

Yamashiro
Yamashiro Yamashiro
Thiết giáp hạm

Icon HP p2 67

Icon Gun p2 74 (94)

Icon Armor p2 59 (79)

Icon Torpedo p2 0

Icon Evasion p2 19 (39)

Icon AA p2 23 (79)

Icon Aircraft p2 12

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Chậm

Icon LOS p2 9 (33)

Icon Range p2 Xa

Icon Luck p2 5 (39)

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

Xx c 3

. Có thể thêm 1 tàu bất kì.
0 / 0 / 500 / 300 Improvement Materials X 5 Medal X 1 Điều kiện để mở: A44
B34 「第六戦隊」南西海域へ出撃せよ!
Sortie the 6th Squadron to the Southwestern Sea
Đánh thắng Boss (B+) map 2-5 với hạm đội gồm Furutaka
Furutaka Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Kako
Kako Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 36

Icon Gun p2 30 (49)

Icon Armor p2 25 (34)

Icon Torpedo p2 12 (49)

Icon Evasion p2 33 (59)

Icon AA p2 16 (49)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 10 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Aoba
Aoba Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Kinugasa
Kinugasa Kinugasa
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP p2 37

Icon Gun p2 30 (54)

Icon Armor p2 26 (37)

Icon Torpedo p2 12 (59)

Icon Evasion p2 33 (69)

Icon AA p2 16 (59)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 0

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 11 (39)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (69)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

. Có thể thêm 2 tàu khác.
0 / 400 / 0 / 400 FBL X 1
Special order furniture shop X 1
Điều kiện để mở: B19
B35 「第十一駆逐隊」 出撃せよ!
Sortie the 11th Destroyer Division
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Fubuki
Fubuki Fubuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 5 (19)

Icon Torpedo p2 27 (79)

Icon Evasion p2 40 (89)

Icon AA p2 10 (39)

Icon Aircraft p2 2

Icon ASW p2 20 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 17 (49)

Xx c

Xx c

, Shirayuki
Shirayuki Shirayuki
Khu trục hạm

Icon HP p2 15

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 5 (19)

Icon Torpedo p2 27 (69)

Icon Evasion p2