FANDOM


Nhiệm vụ kết hôn(ケッコンカッコカリ) Sửa

Marriage Banner
Nhiệm vụ kết hôn
ID Yêu cầu FuelAmmunitionSteelBauxite Phần thưởng Note
WF01 式の準備!(その壱)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần 1)
Dỡ bỏ thiết bị 2 lần 88 / 88 / 0 / 0 Development material X 1 Requires: A16
Unlocks: WC01
WC01 式の準備!(その弐)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần 2)
Thắng 2 trận đấu tập 0 / 0 / 88 / 88 Development material X 1 Requires: WF01
Unlocks: WA01
WA01 式の準備!(その参)
Chuẩn bị lễ cưới(Phần 3)
Đặt Kì Hạm tàu có lv 90 - 99 88 / 88 / 88 / 88 FBL X 1 Requires: WC01
Unlocks: WB01
WB01 式の準備!(最終)
Chuẩn bị lễ cưới (Phần cuối)
Đánh bại boss ở 2-3 với Kì Hạm lv 90-99 (hạng S ) 0 / 0 / 0 / 0 Ivt RingGiấy đăng ký kết hôn và nhẫn X 1 Requires: WA01
Unlocks: WA02
WA02 新たなる旅立ち!
Hành trình mới
Đặt tàu lv 100 làm Kì Hạm với 5 tàu khác trong đội 200 / 200 / 200 / 200 EmergencyRepair X 1 Requires: WB01
Unlocks: WB02
WB02 二人でする初めての任務!
Nhiệm vụ đầu tiên của cặp đôi mới cưới
Đánh bại boss ở 4-3 vói kì hạm lv 100(hạng S ) 300 / 300 / 300 / 300 Futon (Đồ trang trí không bán trong cửa hàng) Requires: WA02
Unlocks: A40
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.