FANDOM


Nhiệm vụ hiện đại hóa (改装) Sửa

Quest modernization
Nhiệm vụ hiện đại hóa
ID Yêu cầu FuelAmmunitionSteelBauxite Phần thưởng Note
G1 はじめての「近代化改修」!
Hiện đại hóa lần đầu
Hiện đại hóa thành công 1 lần 0 / 0 / 50 / 30 Development material X 1
G2 艦の「近代化改修」を実施せよ!
Carry Out Ship Modernizations
Hiện đại hóa thành công 2 lần trong 1 ngày 20 / 20 / 50 / 0 Bucket X 1 Mở khóa: G3
Nhiệm vụ ngày
G3 「近代化改修」を進め、戦備を整えよ!
Tiến hành hiện đại hóa, Chuẩn bị phản công
Hiện đại hóa thành công 15 lần trong 1 tuần 200 / 200 / 300 / 100 IC X 1 Development material X 2 Yêu cầu: G2
Nhiệm vụ tuần
G4 「大型艦建造」の準備!(その壱)
Chuẩn bị xưởng đóng tàu lớn (Phần I)
Hiện đại hóa thành công 4 lần 0 / 0 / 400 / 400 Yêu cầu: A14
Mở khóa: F10