FANDOM


Nhiệm vụ viễn chinh (遠征) Sửa

Quest expedition
Expedition Quests
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
D1 はじめての「遠征」!
Lần đâu thám hiểm
Thực hành đi 1 cuộc thám hiểm 30 / 30 / 30 / 30 Điều kiện mở: A5
D2 「遠征」を3回成功させよう!
Hoàn thành 3 lần thám hiểm
Viễn chinh thành công 3 lần/ngày. 100 / 100 / 100 / 100 Development material X 1 Sau khi hoàn thành mở: D3
Nhiệm vụ hàng ngày
D3 「遠征」を10回成功させよう!
Hoàn thành 10 lần thám hiểm
Viễn chinh thành công 10 lần/ngày. 150 / 300 / 300 / 150 FBS X 1 FBM X 1 Requires: D2
nhiệm vụ hàng ngày
D4 大規模遠征作戦、発令!
Thông báo chính thức!hoạt động thám hiểm quy mô lớn
Viễn chinh thành công 30 lần/1 tuần. 300 / 500 / 500 / 300 FBL X 1 Development material X 3 Nhiệm vụ hàng tuần
D5 第一次潜水艦派遣作戦
Lần đâu hoạt động bằng tàu ngầm
Đi expedition số 30 thành công. 0 / 0 / 10 / 10 EmergencyRepair X 1 Điều kiện mở: A27
Sau khi hoàn thành mở: D6
D6 第二次潜水艦派遣作戦
Lần thứ 2 hoạt động bằng tàu ngầm
Như nhiệm vụ D5. 0 / 0 / 10 / 10 RedPlaneJu 87C Kai
Ju 87C Kai
Equipment064-1
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive p2+9, Icon ASW p2+5, Icon Hit p2+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: D5
Sau khi hoàn thành mở: D7
D7 潜水艦派遣作戦による技術入手の継続!
tiếp tục cải tiến công nghệ thông qua hoạt động bằng các tàu ngầm
Đi expedition số 30 thành công thêm 2 lần nữa. 0 / 0 / 0 / 800 RedPlaneJu 87C Kai
Ju 87C Kai
Equipment064-1
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive p2+9, Icon ASW p2+5, Icon Hit p2+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Special order furniture shop X 1
Requires: D6
Unlocks: D8
D8 潜水艦派遣による海外艦との接触作戦
Liên hệ hoạt động ngoại hạm thông qua tầu ngầm
Đi thành công Expdition số 31 0 / 100 / 0 / 0 FBM X 1
Z1 card
Mở khóa Z3Bismarck tại Đóng tàu.
điều kiện mở: D7
D9 南方への輸送作戦を成功させよ!
Hoàn thành các hoạt động vận tải về phía nam
Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công. 150 / 0 / 0 / 0 FBS X 1 Requires: A30
Unlocks: D11
Nhiệm vụ hàng tuần
D10 航空火力艦の運用を強化せよ!
Tăng cường việc sử dụng hỏa lực hàng không
Đi expedition số 23 thành công. 0 / 0 / 0 / 100 SeaplaneZuiun (Không đội 634)
Zuiun (Không đội 634)
Equipment079-1
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive p2+6, Icon AA p2+2, Icon ASW p2+5, Icon Hit p2+1, Icon LOS p2+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: B20
Sau khi hoàn thành mở: B23, D12
D11 南方への鼠輸送を継続実施せよ!
Tiếp tục thực hiện vận tải (tokyo express) về phía nam
Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công 7 lần/tuần. 400 / 0 / 0 / 400 Development material X 2 Improvement Materials X 1 Điều kiện mở: D9
Nhiệm vụ hàng tuần
D12 (続)航空火力艦の運用を強化せよ!
(tiếp tục) sử dụng việc tăng cường hỏa lực hàng không
Đi expedition số 23 thành công thêm 4 lần nữa. 0 / 0 / 0 / 200 SeaplaneZuiun (Không đội 634)
Zuiun (Không đội 634)
Equipment079-1
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive p2+6, Icon AA p2+2, Icon ASW p2+5, Icon Hit p2+1, Icon LOS p2+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: D10
D13 遠洋潜水艦作戦を実施せよ!
Xác thực các hoạt động của tàu ngầm tại vùng biển nước sâu
Đi expedition số 39 thành công. 0 / 200 / 0 / 0 Torpedo p2Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Equipment095-1
Ngư lôi
Icon Torpedo p2 +16 Icon Hit p2 +3 Icon Range p2 Short
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: A37
Sau khi hoàn thành mở: D14
D14 遠洋潜水艦作戦の成果を拡大せよ!
Mở rộng các kết quả của hoạt động tàu ngầm nước sâu
Đi expedition số 39 thành công thêm 2 lần nữa. 0 / 400 / 0 / 0 Torpedo p2Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Equipment095-1
Ngư lôi
Icon Torpedo p2 +16 Icon Hit p2 +3 Icon Range p2 Short
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Requires: D13
D15 防空射撃演習を実施せよ!
Thực hiện các buổi tập phòng không
Đi expedition số 6 thành công 3 lần. 0 / 200 / 0 / 200 GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng
Development material X 2
điều kiện mở: B7
Sau khi hoàn thành mở: B40
D16 囮機動部隊支援作戦を実施せよ!
Thực hiện các hỗ trợ chiến dịch công tác đoàn
Đi expedition số 15 thành công. 400 / 0 / 0 / 400 Aafd cTrang bị cao xạ Kiểu 91
Development material X 2
Điều kiện mở: B40
D17 観艦式予行を実施せよ!
Thực hiện các buổi diễn tập hải quân
Hoàn thành expedition 7/2 lần. 150 / 0 / 0 / 150 Development material X 2 Điều kiện mở: A35
Sau khi hoàn thành mở: C6
D18 観艦式を敢行せよ!
Nhận xét hải cảng
Hoàn thành expedition 8. 300 / 300 / 300 / 0 Improvement Materials X 1
Headquarters Personnel
Requires: C6
D19 機動部隊の運用を強化せよ!
Tăng cường việc sử dụng đội tinh nhuệ
Hoàn thành Expdition 26 và 35 200 / 200 / 400 / 0 Điều kiện mở: D9(?), B50(?)