FANDOM


Hiện tiện ích SoundCloud của wikia đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Nhập mã theo mẫu sau để hiện bản mẫu:

{{SoundcloudPlayer
|PlaylistURL=Đường dẫn tới playlist
}}

Chú ý: đường dẫn chỉ lấy phần api.soundcloud.com trong đoạn mã nhúng.

Ví dụ với đoạn mã những như sau

<iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/111753611&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true"></iframe>

Thì tham số sẽ điền là

{{SoundcloudPlayer
|PlaylistURL=api.soundcloud.com/playlists/111753611
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.