Blackboard bg.png
Blackboard event.png
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 22 tháng 4 2019
Kế tiếp: 20 tháng 5 2019 11:00 - 23:00 JST
Thời gian tới lần bảo trì tiếp theo:
Thông tin cập nhật sắp tới
Bắt đầuSự kiện mùa Xuân 2019 và cập nhật nâng cấp lần 2 cho Akagi

<references>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.